บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

บริษัทไม่เคยย่อท้อ ต่อความท้าทาย แต่เรามองหาวิธี ที่จะเปลี่ยนความท้าทาย เหล่านี้เป็นโอกาส

เรียน ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

ดังเช่นที่ทุกคนทราบกันดีว่า ปี 2563 เป็นปีที่ท้าทายอย่างที่ ไม่มีใครคาดคิด ประชากรทั่วโลกได้รับผลกระทบโดยตรง จากการระบาดของโรคโควิด-19 ทั้งในด้านส่วนตัวและหน้าที่ การงาน โดยอุตสาหกรรมโรงแรมเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรม ที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุด ด้วยการท่องเที่ยวและ การเดินทางที่หยุดชะงักจากมาตรการการปิดประเทศและ ปิดพรมแดนของหลายประเทศทั่วโลก ดังนั้น ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล เช่นเดียวกับผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม รายอื่นๆ จึงได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากการระบาด ของโรคโควิด-19 นี้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่เคยย่อท้อต่อความท้าทาย และ มองหาวิธีที่จะเปลี่ยนความท้าทายเหล่านี้ให้เป็นโอกาส อยู่เสมอ ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนลเป็นบริษัทที่มีความคล่องตัว จึงสามารถรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว และเด็ดขาด ทั้งนี้ เพื่อที่จะรับมือกับการแพร่ระบาดของ โรคโควิด-19 บริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจ Business Beyond COVID เพื่อกำหนดกลยุทธ์และแผนการพลิกฟื้น ธุรกิจท่ามกลางความท้าทายและความไม่แน่นอน โดย บริษัทได้ระบุและจัดลำดับความสำคัญของแต่ละประเด็น และแบ่งการจัดการกับประเด็นต่างๆ เป็นการจัดการในทันที ในระยะกลาง และในระยะยาว

ด้วยความรวดเร็วกว่าคู่แข่งในอุตสาหกรรมอีกหลายราย และได้ดำเนินการรับมือเชิงรุก เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทจะ สามารถประกอบธุรกิจต่อไปได้อย่างมั่นคง โดยบริษัทให้ ความสำคัญกับสุขภาพของผู้มีส่วนได้เสียเป็นอันดับแรก และดำเนินการเพิ่มมาตรการด้านความปลอดภัยและ สุขอนามัยทั้งในโรงแรมและร้านอาหาร เพื่อให้มั่นใจในความ ปลอดภัยของทั้งลูกค้าและพนักงาน โดยโรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ เป็นโรงแรมแห่งแรกในประเทศไทยที่ได้รับ การรับรองให้เป็น Sharecare Health Security VERIFIED® จากฟอร์บส ทราเวล ไกด์ อีกทั้งได้รับการรับรองจากโครงการ ยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย เพื่อสร้าง ความมั่นใจในความปลอดภัยด้านสุขอนามัย (Amazing Thailand Safety and Health Administration: SHA) จาก กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และโครงการมาตรฐาน โรงแรม ที่พักสะอาดปลอดภัย ป้องกันโรคโควิด-19 จาก กรมอนามัยและกระทรวงสาธารณสุข นอกจากนี้ ไมเนอร์ ฟู้ดยังเป็นหนึ่งในผู้ประกอบการรายแรกๆ ที่ดำเนินการและ ส่งเสริมโครงการการจัดส่งอาหารแบบ “ลดการสัมผัส โดยตรง” (Zero Touch Delivery) และได้รับการรับรอง มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย SHA

ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนลเป็นหนึ่งในบริษัทแรกๆ ใน อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่มีการระดมทุนจากตลาดทุน โดยบริษัทได้มีการทดสอบภาวะวิกฤตและวิเคราะห์ สถานการณ์โดยพิจารณาความเป็นไปได้ต่างๆ อย่าง รวดเร็วและได้ประกาศแผนการเสริมสร้างความแข็งแกร่งของโครงสร้างเงินทุนแบบเบ็ดเสร็จ โดยภายใน 3 เดือน บริษัท ประสบความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนที่วางไว้ และ ได้ระดมเงินทุนผ่านการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนโดยการจัดสรร ให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน การออกหุ้นกู้ที่มีลักษณะ คล้ายทุน และการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ

เมื่อมองย้อนกลับไปในปี 2563 ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ได้ก้าวข้ามผ่านช่วงเวลาที่ท้าทายที่สุดในประวัติการณ์ และ ผมเชื่อว่าเราได้ผ่านพ้นช่วงเวลาที่เลวร้ายที่สุดมาแล้ว ทั้งนี้ ด้วยปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้หลายปัจจัย ซึ่งรวมถึงการระบาดของโรคโควิด-19 ไม่ว่าจะเป็นครั้งที่ 2 หรือครั้งที่ 3 บริษัทจึงให้ความสำคัญกับการลดกระแส เงินสดจ่ายและการรักษาสภาพคล่อง โดยท่ามกลาง ความไม่แน่นอนทั้งหลายยังมีสิ่งหนึ่งที่ยังคงแน่นอน นั่นคือ การคงคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการ ส่วนด้านการเงิน บริษัทมีเป้าหมายที่จะรักษาความแข็งแกร่งของฐานะ ทางการเงินของบริษัท

เมื่อก้าวเข้าสู่ปี 2564 ข่าวเรื่องแนวโน้มที่วัคซีนจะประสบ ความสำเร็จเป็นเสมือนการจุดประกายความหวัง ทั้งนี้ การดำเนินงานและผลประกอบการของไมเนอร์ ฟู้ดได้ฟื้นตัว กลับสู่ระดับก่อนการระบาดของโรคโควิด-19 ตั้งแต่ ไตรมาสที่ 3 ปี 2563 จากกลยุทธ์การบริการจัดส่งอาหาร ที่แข็งแกร่ง การออกผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างต่อเนื่อง และฐาน การดำเนินงานที่แข็งแกร่งของบริษัท สำหรับไมเนอร์ โฮเทลส์ ผู้คนจะเริ่มกลับมาเดินทางได้อีกครั้งหลังจาก ที่รอคอยมายาวนาน เมื่อมีการกระจายวัคซีนไปอย่าง แพร่หลายทั่วโลก ซึ่งจะส่งผลให้แต่ละประเทศสามารถ เปิดพรมแดนได้ ผมเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าทวีปยุโรป ซึ่งเป็น ภูมิภาคที่ได้รับผลกระทบที่รุนแรงที่สุดในเครือโรงแรมของ บริษัท จะมีการฟื้นตัวที่เร็วที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากฐาน ลูกค้าในภูมิภาคที่แข็งแกร่ง

เมื่อมองข้ามผ่านการระบาดของโรคโควิด-19 บริษัทได้เริ่ม ปรับตัวสำหรับการดำเนินธุรกิจท่ามกลางวิถีชีวิตแบบใหม่ (New Normal) โดยไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนลมีการดำเนิน ธุรกิจเชิงรุกเพื่อปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง อยู่ตลอดเวลาดังที่ได้พิสูจน์มาแล้วในอดีต ทั้งนี้ ด้วย การเติบโตของตลาดบริการจัดส่งอาหารที่รวดเร็วยิ่งขึ้น จากการระบาดของโรคโควิด-19 ประกอบกับศักยภาพ ในการเติบโตต่อไปในอีก 5 ปีข้างหน้า ไมเนอร์ ฟู้ดจะยังคง มุ่งเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับแพลตฟอร์มบริการจัดส่ง อาหาร แอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ และคุณค่าของแบรนด์ ต่อไป

จากการที่แขกของโรงแรมมองหาแนวทางการดำเนิน ชีวิตที่ดีต่อสุขภาพ ไมเนอร์ โฮเทลส์จึงได้เข้าร่วมเป็น พันธมิตรทางธุรกิจกับผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพหลายราย โดย บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน) ไมเนอร์ โฮเทลส์ และศูนย์ส่งเสริมสุขภาพไวทัลไลฟ์ ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ ของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนลที่มีชื่อเสียง ได้ร่วมมือกันเปิดตัว “รักษ” ซึ่งเป็นศูนย์บูรณาการสุขภาพ และการแพทย์แบบองค์รวมแห่งใหม่ที่บางกะเจ้า ซึ่งขึ้นชื่อว่า เป็นปอดของกรุงเทพฯ เป็นเกาะที่มีป่าปกคลุมตั้งอยู่ริมแม่น􀃎้ำ เจ้าพระยา เมื่อเดือนธันวาคม 2563 โดยรักษนำเสนอ โปรแกรมดูแลสุขภาพที่ออกแบบโดยแพทย์ที่ได้รับการรับรอง เป็นการผสมผสานการรักษาทางการแพทย์ขั้นสูงเข้ากับ การบำบัดแบบองค์รวมควบคู่ไปกับการบริการแบบไทย นอกจากนี้ กลุ่มโรงแรมอนนั ตรา รสี อรท์ แอนดส์ ปา ไดร้ ว่ มมอื กบั เวอรติ า เฮลทแ์ คร ์ กรปุ๊ จากประเทศสิงคโปร์ เปิดตัววิวิด บาย เวอริตา เฮลท์ ซึ่งเป็นบาร์วิตามินเพื่อสุขภาพแห่งแรกที่ โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ นอกจากนี้ ไมเนอร์ โฮเทลส์ ยังเข้าร่วมเป็นพันธมิตรกับวีแอลซีซี กรุ๊ป ซึ่งเป็นเครือข่าย บริการด้านความงามและการออกกำลังกายจากประเทศ อินเดีย เพื่อเปิดตัวศูนย์ฟื้นฟูด้านสุขภาพและความงามใน เครือโรงแรมและมแี ผนทีจ่ ะเปดิ ใหบ้ รกิ ารทีโ่ รงแรมอวานี พลสั หัวหิน เป็นแห่งแรกในปี 2564

ผมภูมิใจที่จะแจ้งว่า ในปี 2563 ที่ผ่านมา บริษัทยังคงมี การขยายเครือโรงแรมอย่างต่อเนื่องตามที่เคยได้เข้าทำ สัญญาไว้ก่อนหน้าการระบาดของโรคโควิด-19 เอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ปได้เข้าทำสัญญาเช่าบริหารกับ Covivio ซึ่งเป็น นักลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำในทวีปยุโรป เพื่อขยาย โรงแรมระดับบน ด้วยการเปิดตัวโรงแรม 8 แห่งภายใต้ แบรนด์อนันตรา, เอ็นเอช คอลเลคชั่น และเอ็นเอช โฮเทลส์ ซึ่งตั้งอยู่บนทำเลที่ดีในกรุงโรม ฟลอเรนซ์ เวนิส นีซ ปราก
และบูดาเปสต์ นอกจากนี้ บริษัทยังได้ขยายเครือโรงแรม
ภายใต้สัญญารับจ้างบริหาร ด้วยการเปิดตัวโรงแรมอนันตรา
มายอา เซเชลส์ วิลล่าส์, อวานี ปาล์ม วิว ดูไบ และโอ๊คส์ อิบึน
บัตตูตา เกท ดูไบ

แม้ว่าจะต้องเผชิญกับความท้าทายทั้งหลายเหล่านี้ แต่บริษัทยังคงยืนหยัดในการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดย ในปี 2563 บรษิ ทั ยงั คงไดร้ บั คดั เลอื กเขา้ เปน็ สมาชกิ ของดชั นี Dow Jones Sustainability Emerging Markets, FTSE4Good Emerging Index, MSCI ESG Leaders Index และหุ้นยั่งยืน ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทย นอกจากนี้ บริษัทได้รับคะแนนด้านการกำกับ ดูแลกิจการในระดับ “ดีเยี่ยม” (5 ดาว) จากสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ต่อเนื่องกันเป็นปีที่ 8

สุดท้ายนี้ ผมใคร่ขอขอบคุณผู้มีส่วนได้เสียทุกคนสำหรับ การสนับสนุนตลอดช่วงเวลาที่ท้าทายอย่างมากนี้ ผมขอ ขอบคุณพนักงานทุกคนสำหรับความทุ่มเทและความอดทน ม่งุ มั่นที่จะขับเคลื่อนและสรา้ งผลการดำ􀃎 เนินงานที่ดีในทุกส่วน ขององค์กรอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี 2563 ซึ่งเป็นปีที่ไม่เคย เป็นมาก่อนเช่นนี้ จิตวิญญาณและความเป็นน􀃎้ำหนึ่ง ใจเดียวกันของพนักงานทุกคนจะช่วยเสริมสร้างและส่งผลให้ บริษัทมีความแข็งแกร่งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นภายหลัง จากวิกฤตในครั้งนี้ ผมรู้สึกตื่นเต้นเป็นอย่างมากที่จะได้มุ่งมั่น ทำงานหนักยิ่งขึ้นพร้อมกันกับทุกคนเพื่อที่จะพยายามกลับ มาสร้างผลกำไรในปี 2564 ต่อไป

วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค

ประธานกรรมการ

มีนาคม 2564