บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำในธุรกิจที่ส่งมอบประสบการณ์อันยอดเยี่ยม เหนือความคาดหมาย เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดและผลกระทบเชิงบวกให้กับลูกค้าและทุกฝ่ายที่มีส่วนในความสำเร็จของเรา

ค่านิยมองค์กร


มุ่งเน้นที่ลูกค้า

การทำงานต้องมีผล

มุ่งมั่นพัฒนาคน

ปรับเปลี่ยนตนปรับปรุงงาน

ประสานพันธมิตรเพื่อธุรกิจที่ยั่งยืน