บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

ผังโครงสร้างองค์กร

ดูผังการบริหาร

การดำเนินธุรกิจของ MINT เกิดจากการร่วมแรงร่วมใจของพนักงาน ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ของบริษัท ภายใต้การนำของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และการกำกับดูแลของกรรมการ เพื่อนำไปสู่การเพิ่มมูลค่าของบริษัท และผู้ถือหุ้นในระยะยาว โดยคณะกรรมการบริษัทจะได้รับการแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้นเพื่อทำหน้าที่ควบคุมฝ่ายบริหาร และเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จะได้รับผลประโยชน์ในระยะยาว

คณะกรรมการจัดการ