บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2564

ไฟล์ PDF: 16.34 MB

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2564 - รายงานสรุป

ไฟล์ PDF: 14.4 MB

การเปิดเผยข้อมูลตาม TCFD

ไฟล์ PDF: 140.68 KB

ผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2564

ไฟล์ PDF: 474.73 KB
ดาวน์โหลด ดูออนไลน์
รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2564
รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2564 - รายงานสรุป
การเปิดเผยข้อมูลตาม TCFD
ทรัพยากรมนุษย์
ห่วงโซ่คุณค่า
สิ่งแวดล้อม
ธรรมาภิบาล
สร้างคุณค่าร่วม
ผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2564
GRI Content Index 2021 และประเด็นสำคัญและขอบเขตของการจัดทำรายงาน
Materiality Assessment
Stakeholder Engagement