บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2565

ไฟล์ PDF: 13.67 MB

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2565 - รายงานสรุป

ไฟล์ PDF: 4.94 MB

ผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2565

ไฟล์ PDF: 667.31 KB

การเปิดเผยข้อมูลตาม TCFD

ไฟล์ PDF: 207.43 KB
ดาวน์โหลด ดูออนไลน์
รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2565 - รายงานสรุป
รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2565
การเปิดเผยข้อมูลตาม TCFD
ทรัพยากรมนุษย์
ห่วงโซ่คุณค่า
สิ่งแวดล้อม
ธรรมาภิบาล
สร้างคุณค่าร่วม
ผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2565
GRI Content Index 2022 และประเด็นสำคัญและขอบเขตของการจัดทำรายงาน
กระบวนการกำหนดประเด็นสำคัญ
การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย