บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2560

ไฟล์ PDF: 14.28 MB
ดาวน์โหลด ดูออนไลน์
รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2560
รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2559
รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2558
รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2557
รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2556
รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2555
รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม ปี 2554
รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม ปี 2553
รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม ปี 2552