บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2561

ไฟล์ PDF: 20.66 MB

GRI Content Index 2018 & Material Aspects and Boundaries

ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด ดูออนไลน์
รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2561

* แก้ไขรายงาน: หน้า 142 - หน่วยของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์โดยรวมเปลี่ยนเป็น กิโลกรัม เทียบเท่าคาร์บอนไดออกไซด์ / รายได้รวม บาท ‘000

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2560
รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2559
รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2558
รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2557
รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2556
รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2555
รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม ปี 2554
รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม ปี 2553
รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม ปี 2552
ดาวน์โหลด
GRI Content Index 2018 & Material Aspects and Boundaries