บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2563

ไฟล์ PDF: 17.22 MB

ผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2563

ไฟล์ PDF: 371.51 KB

สมาชิกและประกาศนียบัตร

ไฟล์ PDF: 109.39 KB

GRI Content Index 2020 และประเด็นสำคัญและขอบเขตของการจัดทำรายงาน

ไฟล์ PDF: 330.71 KB
ดาวน์โหลด ดูออนไลน์
รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2563
ทรัพยากรมนุษย์
ห่วงโซ่คุณค่า
สิ่งแวดล้อม
ธรรมาภิบาล
สร้างคุณค่าร่วม
ผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2563
สมาชิกและประกาศนียบัตร
GRI Content Index 2020 และประเด็นสำคัญและขอบเขตของการจัดทำรายงาน