บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านนักลงทุน สัมพันธ์ดีเด่น: SET Market Cap สูงกว่า 100,000 ล้านบาท

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ได้รับคัดเลือกเข้ากลุ่มหุ้นยั่งยืน ประจำปี 2563 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 • รางวัลโปรแกรมนักลงทุนสัมพันธ์ ยอดเยี่ยมแห่งประเทศไทย (Thailand's Best IR Program) 3 อันดับแรกในการจัดอันดับ All-Asia Executive Team Rankings ประจำปี 2563 Institutional Investor

 • รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านนักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่น: ในหมวดมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงกว่า 100,000 ล้านบาท ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 • ได้รับคัดเลือกเข้าเป็นสมาชิก Dow Jones Sustainability Emerging Markets Index (DJSI) ประจำปี 2563 ในกลุ่มอุตสาหกรรมโรงแรม รีสอร์ท และเรือสำราญ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 S&P Dow Jones Indices and RobecoSAM

 • ได้รับคัดเลือกเข้าเป็นสมาชิก FTSE4Good Index Series ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 FTSE Russell

 • ได้รับการประเมินจาก MSCI ESG Rating ในระดับ AAA ประจำปี 2563 MSCI

 • ได้รับคัดเลือกเข้ากลุ่มหุ้นยั่งยืน ประจำปี 2563 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 • คะแนนด้านกำกับดูแลกิจการ “ดีเลิศ” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

 • ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (ปี 2562 - 2565) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

 • รางวัลประจำปี 2563 AMCHAM Thailand’s CSR Excellence - Platinum Status หอการค้าอเมริกันในประเทศไทย

 • รางวัล Honored Company in the Emerging Markets - Country Winner ในการจัดอันดับ All-Asia Executive Team Rankings ปี 2562 Institutional Investor

 • รางวัลนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม แห่งประเทศไทย 3 อันดับแรก ในการจัดอันดับ All-Asia Executive Team Rankings ปี 2562 Institutional Investor

 • รางวัล Best ESG/SRI Metrics 3 อันดับแรกของประเทศไทย ในการจัดอันดับ All-Asia Executive Team Rankings ปี 2562 Institutional Investor

 • รางวัล Thailand’s Best Corporate Governance 3 อันดับแรก ของประเทศไทย ในการจัดอันดับ All-Asia Executive Team Rankings ปี 2562 Institutional Investor

 • รางวัลประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ยอดเยี่ยมแห่งประเทศไทย 3 อันดับแรก ในการจัดอันดับ Asia’s Best Companies ปี 2562 FinanceAsia

 • ได้รับคัดเลือกเข้าเป็นสมาชิก Dow Jones Sustainability Emerging Markets Index (DJSI) ปี 2562 ในกลุ่มอุตสาหกรรมโรงแรม รีสอร์ท และเรือสำราญ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 S&P Dow Jones Indices and RobecoSAM

 • ได้รับคัดเลือกเข้าเป็นสมาชิก FTSE4Good Index Series ปี 2562 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 FTSE Russell

 • ได้รับการประเมินจาก MSCI ESG Rating ปี 2562 ในระดับ AAA MSCI

 • ได้รับคัดเลือกเข้ากลุ่มหุ้นยั่งยืน ปี 2562 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 • ได้รับคัดเลือกเข้ากลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 ปี 2562 สถาบันไทยพัฒน์

 • รางวัลบริษัทจดทะเบียน ด้านความยั่งยืนยอดเยี่ยม ปี2562: ในหมวดมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคา ตลาดสูงกว่า 100,000 ล้านบาท ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 • คะแนนด้านกำกับดูแลกิจการ “ดีเลิศ” ปี 2562 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

 • ได้รับการรับรองต่ออายุเป็นสมาชิก ของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านการทุจริต สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

 • รางวัล AMCHAM Thailand’s CSR Excellence - Platinum Status ปี 2562 หอการค้าอเมริกันในประเทศไทย

 • รางวัลชนะเลิศ Board of the Year Awards ปี 2561: ในหมวดมูลค่า หลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงกว่า 100,000 ล้านบาท สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

 • รางวัล Outstanding Deal of the Year Awards ปี 2562 ในการเข้าซื้อเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 • รางวัลชนะเลิศ Merger & Acquisition/ Portfolio of the Year ในการเข้าซื้อ เอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป Hotel Investment Conference Europe

 • รางวัลชนะเลิศ ASEAN Business Awards (ABA) ปี 2562 ประเภท Large-Tier Tourism Company สภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียน

 • รางวัล Drive Award ปี2562 สมาคมนิสิตเก่าเอ็มบีเอ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • รางวัล Best New Bond จากงาน The Asset Triple A Regional Awards ปี 2561 The Asset

 • รางวัล Southeast Asia Deal & Solution Awards: Best LCY Bond Deal in Thailand Alpha Southeast Asia

 • Board of The Year Awards 2018 - Gold Prize (กลุ่ม A: Market cap สูงกว่า 100,000 ล้านบาท) จาก สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

 • รางวัล Honored Company in the Emerging Markets – Country Winner ในการจัดอันดับ All-Asia Executive Team Rankings ปี 2561 จาก nstitutional Investor

 • รางวัลประธานเจ้าหน้าที่บริหารยอดเยี่ยมแห่งประเทศไทย (Thailand’s Best CEO) 3 อันดับแรกในการจัดอันดับ All-Asia Executive Team Rankings ปี 2561 จาก Institutional Investor

 • รางวัลนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยมแห่งประเทศไทย (Thailand’s Best IR Professional) 3 อันดับแรก ในการจัดอันดับ All-Asia Executive Team Rankings ปี 2561 จาก Institutional Investor

 • รางวัลบริษัทจดทะเบียนขวัญใจมหาชนในกลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร จาก ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและหนังสือพิมพ์ข่าวหุ้นธุรกิจ

 • ได้รับคัดเลือกเข้าเป็นสมาชิก Dow Jones Sustainability Emerging Markets Index (DJSI) ประจำปี 2561 ในกลุ่มอุตสาหกรรมโรงแรม รีสอร์ท และเรือสำราญ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 จาก S&P Dow Jones Indices and RobecoSAM

 • ได้รับคัดเลือกเข้าเป็นสมาชิก FTSE4GOOD Index Series ประจำปี 2561 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 จาก FTSE Russell

 • ได้รับคัดเลือกเข้าเป็นสมาชิก MSCI ESG Leaders Index จาก MSCI

 • ได้รับคัดเลือกเข้ากลุ่มหุ้นยั่งยืน ประจำปี 2561 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 จาก ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 • ได้รับคัดเลือกเป็นบริษัทในกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 ประจำปี 2561 จาก สถาบันไทยพัฒน์

 • รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านความยั่งยืนยอดเยี่ยม ประจำปี 2561 : SET Market Cap สูงกว่า 100,000 ล้านบาท จาก ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 • รางวัลรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2561 ประเภท Recognition จาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยและสถาบันไทยพัฒน์

 • คะแนนด้านกำกับดูแลกิจการ “ดีเลิศ” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 จาก สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

 • ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต จาก สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

 • รางวัล AMCHAM Thailand’s CSR Excellence – Gold Status ประจำปี 2561 จาก หอการค้าอเมริกันในประเทศไทย

 • รางวัล AMCHAM Thailand’s CSR Excellence Recognition – Excellence in CSR Project ประจำปี 2561 จาก หอการค้าอเมริกันในประเทศไทย

 • รางวัล Corporate Hotelier of the World Awards แก่ นายวิลเลี่ยม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค ประจำปี 2560 จาก HOTELS Magazine

 • รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม ประจำปี 2560: SET Market Cap สูงกว่า 100,000 ล้านบาท จาก ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 • รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านความยั่งยืนดีเด่น ประจำปี 2560: SET Market Cap สูงกว่า 100,000 ล้านบาท จาก ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 • รางวัล Most Honored Mid-Cap Company ของประเทศไทยในการจัดอันดับ All-Asia Executive Team Rankings ปี 2560 จาก Institutional Investor

 • รางวัลประธานเจ้าหน้าที่บริหารยอดเยี่ยม (Best CEO) ในกลุ่ม Consumer/Discretionary จากนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ (Sell-Side Analysis) 3 อันดับแรกในการจัดอันดับ All-Asia Executive Team Rankings ปี 2560 จาก Institutional Investor

 • รางวัลนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม (Best Investor Relations Program) ในกลุ่ม Consumer/Discretionary 3 อันดับแรก จากนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ (Sell-Side Analysis) ในการจัดอันดับ All-Asia Executive Team Rankings ปี 2560 จาก Institutional Investor

 • รางวัลนักบริหารจัดการองค์การยอดเยี่ยม (Best Managed Companies) อันดับ 2 ของประเทศไทย จาก นิตยสารไฟแนนซ์ เอเชีย

 • รางวัลนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม (Best Investor Relations) อันดับ 2 ของประเทศไทย ประจำปี 2560 จาก นิตยสารไฟแนนซ์ เอเชีย

 • รางวัลบริษัทที่มีความมุ่งมั่นสูงสุดในการกำกับดูแลกิจการ 3 อันดับแรกของประเทศไทย ประจำปี 2560 จาก นิตยสารไฟแนนซ์ เอเชีย

 • รางวัลความรับผิดชอบต่อสังคมยอดเยี่ยม (Best at Corporate Social Responsibility) 5 อันดับแรกของประเทศไทย ประจำปี 2560 จาก นิตยสารไฟแนนซ์ เอเชีย

 • รางวัล Best in Sector Award: Consumer Discretionary, South East Asia ประจำปี 2560 จาก IR Magazine

 • รางวัลบริษัทจดทะเบียนขวัญใจมหาชน ในกลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร จาก ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและหนังสือพิมพ์ข่าวหุ้นธุรกิจ

 • ได้รับคัดเลือกเข้าเป็นสมาชิก Dow Jones Sustainability Emerging Markets Index (DJSI) ประจำปี 2560 ในกลุ่มอุตสาหกรรมโรงแรม รีสอร์ทและเรือสำราญ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 จาก S&P Dow Jones Indices and RobecoSAM

 • ได้รับคัดเลือกเข้าเป็นสมาชิก FTSE4Good Emerging Index ประจำปี 2560 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 จาก FTSE Russell

 • ได้รับคัดเลือกเป็นบริษัทในกลุ่มทรัพย์ ESG100 จาก สถาบันไทยพัฒน์

 • ได้รับคัดเลือกเข้ากลุ่มหุ้นยั่งยืน ประจำปี 2560 จาก ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 • รางวัลรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2560 ประเภท Recognition จาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และสถาบันไทยพัฒน์

 • คะแนนด้านกำกับดูแลกิจการ “ดีเลิศ” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 จาก สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

 • ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต จาก สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

 • รางวัล AMCHAM CSR Excellence – Gold Status ประจำปี 2560 จาก หอการค้าอเมริกันในประเทศไทย

 • รางวัลผู้ประกอบการยอดเยี่ยม (Best Developer) ในหมวดโรงแรมและสันทนาการของประเทศไทย ประจำปี 2560 จาก ยูโรมันนี่