บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

รางวัล Corporate Hotelier of the World Awards แก่ นายวิลเลี่ยม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค ประจำปี 2560

จาก HOTELS Magazine

รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านความยั่งยืนดีเด่น ประจำปี 2561: SET Market Cap สูงกว่า 100,000 ล้านบาท

จาก ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ได้รับคัดเลือกเข้ากลุ่มหุ้นยั่งยืน ประจำปี 2561 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4

จาก ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 • รางวัล Honored Company in the Emerging Markets – Country Winner ในการจัดอันดับ All-Asia Executive Team Rankings ปี 2561 จาก nstitutional Investor

 • รางวัลประธานเจ้าหน้าที่บริหารยอดเยี่ยมแห่งประเทศไทย (Thailand’s Best CEO) 3 อันดับแรกในการจัดอันดับ All-Asia Executive Team Rankings ปี 2561 จาก Institutional Investor

 • รางวัลนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยมแห่งประเทศไทย (Thailand’s Best IR Professional) 3 อันดับแรก ในการจัดอันดับ All-Asia Executive Team Rankings ปี 2561 จาก Institutional Investor

 • รางวัลบริษัทจดทะเบียนขวัญใจมหาชนในกลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร จาก ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและหนังสือพิมพ์ข่าวหุ้นธุรกิจ

 • ได้รับคัดเลือกเข้าเป็นสมาชิก Dow Jones Sustainability Emerging Markets Index (DJSI) ประจำปี 2561 ในกลุ่มอุตสาหกรรมโรงแรม รีสอร์ท และเรือสำราญ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 จาก S&P Dow Jones Indices and RobecoSAM

 • ได้รับคัดเลือกเข้าเป็นสมาชิก FTSE4GOOD Index Series ประจำปี 2561 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 จาก FTSE Russell

 • ได้รับคัดเลือกเข้าเป็นสมาชิก MSCI ESG Leaders Index จาก MSCI

 • ได้รับคัดเลือกเข้ากลุ่มหุ้นยั่งยืน ประจำปี 2561 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 จาก ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 • ได้รับคัดเลือกเป็นบริษัทในกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 ประจำปี 2561 จาก สถาบันไทยพัฒน์

 • รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านความยั่งยืนยอดเยี่ยม ประจำปี 2561 : SET Market Cap สูงกว่า 100,000 ล้านบาท จาก ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 • รางวัลรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2561 ประเภท Recognition จาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยและสถาบันไทยพัฒน์

 • คะแนนด้านกำกับดูแลกิจการ “ดีเลิศ” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 จาก สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

 • ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต จาก สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

 • รางวัล AMCHAM Thailand’s CSR Excellence – Gold Status ประจำปี 2561 จาก หอการค้าอเมริกันในประเทศไทย

 • รางวัล AMCHAM Thailand’s CSR Excellence Recognition – Excellence in CSR Project ประจำปี 2561 จาก หอการค้าอเมริกันในประเทศไทย

 • รางวัล Corporate Hotelier of the World Awards แก่ นายวิลเลี่ยม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค ประจำปี 2560 จาก HOTELS Magazine

 • รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม ประจำปี 2560: SET Market Cap สูงกว่า 100,000 ล้านบาท จาก ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 • รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านความยั่งยืนดีเด่น ประจำปี 2560: SET Market Cap สูงกว่า 100,000 ล้านบาท จาก ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 • รางวัล Most Honored Mid-Cap Company ของประเทศไทยในการจัดอันดับ All-Asia Executive Team Rankings ปี 2560 จาก Institutional Investor

 • รางวัลประธานเจ้าหน้าที่บริหารยอดเยี่ยม (Best CEO) ในกลุ่ม Consumer/Discretionary จากนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ (Sell-Side Analysis) 3 อันดับแรกในการจัดอันดับ All-Asia Executive Team Rankings ปี 2560 จาก Institutional Investor

 • รางวัลนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม (Best Investor Relations Program) ในกลุ่ม Consumer/Discretionary 3 อันดับแรก จากนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ (Sell-Side Analysis) ในการจัดอันดับ All-Asia Executive Team Rankings ปี 2560 จาก Institutional Investor

 • รางวัลนักบริหารจัดการองค์การยอดเยี่ยม (Best Managed Companies) อันดับ 2 ของประเทศไทย จาก นิตยสารไฟแนนซ์ เอเชีย

 • รางวัลนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม (Best Investor Relations) อันดับ 2 ของประเทศไทย ประจำปี 2560 จาก นิตยสารไฟแนนซ์ เอเชีย

 • รางวัลบริษัทที่มีความมุ่งมั่นสูงสุดในการกำกับดูแลกิจการ 3 อันดับแรกของประเทศไทย ประจำปี 2560 จาก นิตยสารไฟแนนซ์ เอเชีย

 • รางวัลความรับผิดชอบต่อสังคมยอดเยี่ยม (Best at Corporate Social Responsibility) 5 อันดับแรกของประเทศไทย ประจำปี 2560 จาก นิตยสารไฟแนนซ์ เอเชีย

 • รางวัล Best in Sector Award: Consumer Discretionary, South East Asia ประจำปี 2560 จาก IR Magazine

 • รางวัลบริษัทจดทะเบียนขวัญใจมหาชน ในกลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร จาก ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและหนังสือพิมพ์ข่าวหุ้นธุรกิจ

 • ได้รับคัดเลือกเข้าเป็นสมาชิก Dow Jones Sustainability Emerging Markets Index (DJSI) ประจำปี 2560 ในกลุ่มอุตสาหกรรมโรงแรม รีสอร์ทและเรือสำราญ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 จาก S&P Dow Jones Indices and RobecoSAM

 • ได้รับคัดเลือกเข้าเป็นสมาชิก FTSE4Good Emerging Index ประจำปี 2560 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 จาก FTSE Russell

 • ได้รับคัดเลือกเป็นบริษัทในกลุ่มทรัพย์ ESG100 จาก สถาบันไทยพัฒน์

 • ได้รับคัดเลือกเข้ากลุ่มหุ้นยั่งยืน ประจำปี 2560 จาก ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 • รางวัลรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2560 ประเภท Recognition จาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และสถาบันไทยพัฒน์

 • คะแนนด้านกำกับดูแลกิจการ “ดีเลิศ” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 จาก สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

 • ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต จาก สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

 • รางวัล AMCHAM CSR Excellence – Gold Status ประจำปี 2560 จาก หอการค้าอเมริกันในประเทศไทย

 • รางวัลผู้ประกอบการยอดเยี่ยม (Best Developer) ในหมวดโรงแรมและสันทนาการของประเทศไทย ประจำปี 2560 จาก ยูโรมันนี่