บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ:

  1. อ้างอิงนักศึกษาทวิภาคีและ Explorer ภายใต้ MCU แต่ไม่รวมนักศึกษาฝึกงานปกติ
  2. วัดผลเป็นอัตรา (กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อห้องที่แขกเข้าพัก)
 1. วัดผลเป็นอัตรา (เมตริกตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อห้องพักที่แขกเข้าพัก)
 2. วัดผลเป็นอัตรา (ลูกบาศก์เมตรต่อห้องที่แขกเข้าพัก)
 3. วัดผลเป็นอัตรา (ตันต่อยอดขาย 1 ล้านบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนคงที่ปี 2564)
 4. รวมประเทศไทยและภูมิภาคมหาสมุทรอินเดีย
 5. จากโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 6. ขอบเขตปัจจุบันรวมถึงพนักงานประจำและพนักงานชั่วคราว จากหน่วยธุรกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค แอฟริกา มหาสุมทรอินเดีย ตะวันออกกลางและบราซิล
 7. ขอบเขตปัจจุบันรวมถึงซัพพลายเออร์ท้องถิ่นที่มีความสำคัญด้านอาหารและบรรจุภัณฑ์ในประเทศไทยและออสเตรเลีย และซัพพลายเออร์ของทีมพัฒนาโครงการของไมเนอร์ ฟู้ด ในประเทศไทย