บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

หลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า

ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ปี 2567
แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
แบบเสนอบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการประจำปี 2567