บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
เอกสารแนบ 1 : รายงานประจำปี 2566 (เอกสารประกอบ วาระที่ 1 และวาระที่ 2)
เอกสารแนบ 2 : การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดเอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 31/2567 และรายงานประจำปี 2566
เอกสารแนบ 3 : ข้อมูลของบุคคลผู้ได้รับเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ (เอกสารประกอบ วาระที่ 4)
เอกสารแนบ 4 : นิยามกรรมการอิสระ (เอกสารประกอบ วาระที่ 4)
เอกสารแนบ 5 : ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 (เอกสารประกอบ วาระที่ 5)
เอกสารแนบ 6 : ประวัติผู้สอบบัญชี (เอกสารประกอบ วาระที่ 6)
เอกสารแนบ 7 : หนังสือมอบฉันทะและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะ
เอกสารแนบ 8 : ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
เอกสารแนบ 9 : คำชี้แจง การยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม (E-Request) การแสดงเอกสารเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น วิธีการมอบฉันทะ สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) และคำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)
เอกสารแนบ 10 : วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect
เอกสารแนบ 11 : สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 30/2566

หลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า

ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ปี 2567
แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
แบบเสนอบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการประจำปี 2567