บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

ท่านสามารถส่งข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ หรือรายงานการกระทำอันมิชอบไปยังกรรมการอิสระหรือคณะกรรมการตรวจสอบได้โดยกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มด้านล่างนี้

คุณสามารถแนบไฟล์ข้อมูลของคุณได้ที่นี่ (PDF, DOC)