บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

นายจอห์น สก๊อต ไฮเน็ค

นายจอห์น สก๊อต ไฮเน็ค

กรรมการ I กรรมการกำกับดูแลด้านความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง
ตำแหน่ง

กรรมการ (แต่งตั้งเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2556)

กรรมการกำกับดูแลด้านความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง

อายุ

52 ปี (เกิดปี 2514)

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ Washington State University, WA สหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด Washington State University, Pullman, WA สหรัฐอเมริกา
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 47/2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
การดำรงตำแหน่งอื่นๆ
 • กรรมการและผู้บริหารบริษัทในเครือ บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ บริษัท พลูหลวง จำกัด (รวมบริษัทในกลุ่ม 1 บริษัท)
 • กรรมการ บริษัท ไมเนอร์ บีเคเอช จำกัด (รวมบริษัทในกลุ่ม 6 บริษัท)
 • กรรมการ บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน)
จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ
 • บริษัทจดทะเบียน 2 บริษัท
 • บริษัททั่วไป 15 บริษัท
ประสบการณ์ทำงาน
 • กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฎิบัติการ ต่างประเทศ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฎิบัติการ กลุ่มธุรกิจฮอทเชน รองประธาน และผู้อำนวยการฝ่าย Global Sourcing บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ บริษัท ไมเนอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 • Board of Trustee โรงเรียนนานาชาติกรุงเทพ
 • ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาเพื่อความยั่งยืน บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)
 • ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เอสแอลอาร์ที จำกัด
 • ผู้จัดการทั่วไป และผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท เบอร์เกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
 • ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท โคคา-โคลา จำกัด สหรัฐอเมริกา
สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธ.ค. 2566
 • MINT: 3,869,253 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.07 ของทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว