บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

นายนิติ โอสถานุเคราะห์

นายนิติ โอสถานุเคราะห์

กรรมการ / กรรมการกำกับดูแลด้านความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง
ตำแหน่ง

กรรมการ (แต่งตั้งเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561)

กรรมการกำกับดูแลด้านความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง

อายุ

50 ปี (เกิดปี 2516)

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
 • ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายเศรษฐกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์และการเมือง Amherst College สหรัฐอเมริกา
 • มัธยมตอนปลาย Deerfield Academy สหรัฐอเมริกา
 • หลักสูตร The Board’s Role in Mergers and Acquisitions (BMA) รุ่นที่ 3/2566 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Subsidiary Governance Program (SGP) รุ่นที่ 5/2566 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 253/2561 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุ่นที่ 18/2556 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 42/2556 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management (MFM) รุ่นที่ 9/2556 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) รุ่น 15/2556 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Role of Compensation Committee (RCC) รุ่นที่ 13/2554 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 27/2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 20 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
 • Global Business Leader รุ่นที่ 1 (GBL 1), Lead Business Institute
 • หลักสูตรพัฒนาความสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร รุ่นที่ 9 (พสบ.บก.ทท.) กองบัญชาการกองทัพไทย
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 15/2563 สถาบันวิทยาการพลังงาน (วพน.)
 • หลักสูตร Top Executive Program for Creative and Amazing Thai Services (TopCATS) รุ่นที่ 1/2562 สถาบันวิทยาการการค้า
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที่ 11/2561 สถาบันวิทยาการการค้า
การดำรงตำแหน่งอื่นๆ
 • กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการสรรหากำหนดค่าตอบแทนบรรษัทภิบาล และการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน และกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท บางกอกรินเวสท์ จำกัด
 • กรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท พิชัยสวัสดิ์ จำกัด
 • กรรมการ บริษัท คุ้มภัยโตเกียวมารีน ประกันภัย  (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ คณะกรรมการกลุ่มอาเซียนและเอเชียตะวันออก คณะกรรมการกลุ่มค้าปลีกและบริการ และคณะกรรมการกฎหมาย ภาษี และกฎระเบียบ หอการค้าไทย
 • กรรมการ คณะกรรมการการเงิน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • กรรมการ มูลนิธิโอสถานุเคราะห์
จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ
 • บริษัทจดทะเบียน 2 บริษัท
 • บริษัททั่วไป 3 บริษัท / 3 องค์กร
ประสบการณ์ทำงาน
 • กรรมการ บริษัท โอสถานุเคราะห์โฮลดิ้ง จำกัด
 • กรรมการ บริษัท ประกันคุ้มภัย จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงบริษัท ชาญอิสระ ดิเวลล๊อปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธ.ค. 2566
 • MINT: 539,890,652 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 9.65 ของทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว