บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

นายโกศิน ฉันธิกุล

นายโกศิน ฉันธิกุล

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุน
ตำแหน่ง

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุน

อายุ

39 ปี (เกิดปี 2525)

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
 • Bachelor of Arts in Economics, Wesleyan University สหรัฐอเมริกา
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 192/2557 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
การดำรงตำแหน่งอื่นๆ
 • กรรมการ บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการบริษัทในเครือ บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ
 • บริษัทจดทะเบียน 2 บริษัท (เป็นบริษัทจดทะเบียนในประเทศสเปน 1 บริษัท)
 • บริษัททั่วไป 12 บริษัท
ประสบการณ์ทำงาน
 • Investment Director of Boutique Asset Management
 • Associate of Nomura Asia Asset Finance
 • Associate of Lehman Brothers Principal Transactions Group
 • Analyst of Lehman Brothers Real Estate Private Equity
สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธ.ค. 2564
 • MINT: 182,993 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว
 • MINT-W7: 9,309 หน่วย
 • MINT-W8: 4,579 หน่วย
 • MINT-W9: 4,149 หน่วย