บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

นางสาวสุวภา เจริญยิ่ง

นางสาวสุวภา เจริญยิ่ง

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการกำหนดค่าตอบแทน / ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ
ตำแหน่ง

กรรมการอิสระ (แต่งตั้งเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559)

ประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการกำหนดค่าตอบแทน

ประธานกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ

อายุ

56 ปี (เกิดปี 2506)

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงินและการตลาด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการเงินและการตลาด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 • หลักสูตร Families in Business from Generation to Generation, Harvard Business School สหรัฐอเมริกา
 • หลักสูตร TLCA Leadership Development Program, IMD Lausanne ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 1 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน) รุ่นที่ 13/2562 สถาบันวิทยาการพลังงาน
 • หลักสูตร Strategic Board Master Class (SBM) รุ่นที่ 7/2562 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท (IOD)
 • หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) ปี 2554 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท (IOD)
 • หลักสูตร Certified Financial Planner (CFP) รุ่นที่ 1/2552 สมาคมนักวางแผนการเงินไทย (TFPA) / Financial Planning Standards Board (FPSB)
 • หลักสูตร Finance for Non – Finance Director (FN) รุ่นที่ 1/2546 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 1/2543 สถาบันส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
การดำรงตำแหน่งอื่นๆ
 • กรรมการ บริษัท เอสเอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการบริษัท กูร์เมต์ เอเชีย จำกัด
 • กรรมการ บริษัท กูร์เมต์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
 • กรรมการ บริษัท อินเตอร์มาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด
 • กรรมการ บริษัท แฟมิลี่ ออฟฟิศ จำกัด
 • กรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • อุปนายก สมาคมนักวางแผนการเงินไทย
จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ
 • บริษัทจดทะเบียน 2 บริษัท
 • บริษัททั่วไป 5 บริษัท
 • บริษัททั่วไป 2 องค์กร
ประสบการณ์ทำงาน
 • กรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการอิสระ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซนเตอร์ จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการอิสระ บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด
 • กรรมการอิสระ บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ชโรเดอร์ จำกัด
 • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ เอกธำรง จำกัด (มหาชน)
 • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท มอร์แกน เกรนเฟลล์ไทย จำกัด
สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธ.ค. 2562
 • MINT: -ไม่มี-
 • MINT-W6: -ไม่มี-