บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

นางสาวสุวภา เจริญยิ่ง

นางสาวสุวภา เจริญยิ่ง

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการกำหนดค่าตอบแทน / ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ
ตำแหน่ง

กรรมการอิสระ (แต่งตั้งเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559)

ประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการกำหนดค่าตอบแทน

ประธานกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ

อายุ

60 ปี (เกิดปี 2506)

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงินและการตลาด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการเงินการธนาคาร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 • หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 53/2566 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร ESG in the Boardroom: A Practical Guide for Board (ESG) ปี 2566 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Strategic Board Master Class (SBM) รุ่นที่ 7/2562 และ รุ่นที่ 2/2560 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) ปี 2554 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Finance for Non-Finance Director (FN) รุ่นที่ 1/2546 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP)  รุ่นที่ 1/2543 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Families in Business from Generation to Generation, Harvard Business School สหรัฐอเมริกา
 • หลักสูตร TLCA Leadership Development Program, IMD Lausanne ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 1 สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 13/2562 สถาบันวิทยาการพลังงาน (วพน.)
 • หลักสูตร Certified Financial Planner (CFP) รุ่นที่ 1/2552 สมาคมนักวางแผนการเงินไทย (TFPA) / Financial Planning Standards Board (FPSB)
การดำรงตำแหน่งอื่นๆ
 • กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนบริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการอิสระ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและบรรษัทภิบาล บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ บริษัท เอสเอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ Air Asia Aviation Group Limited
 • กรรมการ บริษัท เลิร์น คอร์ปอเรชั่น จำกัด
 • กรรมการ บริษัท แฟมิลี่ ออฟฟิศ จำกัด
 • กรรมการ บริษัท กูร์เมต์ เอเชีย จำกัด
 • กรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • อุปนายก สมาคมนักวางแผนการเงินไทย
จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ
 • บริษัทจดทะเบียน 3 บริษัท
 • บริษัททั่วไป 5 บริษัท / 2 องค์กร
ประสบการณ์ทำงาน
 • กรรมการ บริษัท อินเตอร์มาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด
 • กรรมการ บริษัท กูร์เมต์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
 • กรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการอิสระ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการอิสระ บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด
 • กรรมการอิสระ บริษัท ที.เค.เอส เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ชโรเดอร์ จำกัด
 • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ เอกธำรง จำกัด (มหาชน)
 • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท มอร์แกน เกรนเฟลล์ไทย จำกัด
สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธ.ค. 2566
 • MINT: 35,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว