บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 31/2567
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 30/2566
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 29/2565
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 28/2564
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 27/2563
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 26/2562
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 25/2561
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 24/2560
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 23/2559
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 22/2558
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 21/2557
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 20/2556
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 19/2555
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 18/2554
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 17/2553
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 16/2552
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 15/2551
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 14/2550