บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

การบริหารความเสี่ยง

ไมเนอร์ตระหนักดีว่าการดำเนินธุรกิจนำมาซึ่งทั้งความเสี่ยงและโอกาส การจัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพถือเป็นสิ่งจำเป็นในการจัดการกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงแสวงหาโอกาสที่เป็นไปได้ เพื่อบรรลุเป้าหมายและการเติบโตอย่างยั่งยืน นโยบายการบริหารความเสี่ยง มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดให้มีกรอบการทำงานที่สอดคล้องกันในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทให้เป็นไปตามแนวทางกำกับดูแลกิจการที่ดี

การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการ มีหน้าที่จัดทำและกำกับดูแลภาพรวมและโครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยงให้เป็นไปอย่างประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังมีหน้าที่กำกับดูแลประสิทธิภาพของระบบการจัดการความเสี่ยงและประเมินผลได้ผลเสียของความเสี่ยงในแผนกลยุทธ์ รวมถึงความถูกต้องของระบบบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ

คณะกรรมการกำกับดูแลด้านความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง (SRMOC) มีหน้าที่กำกับดูแลและให้คำแนะนำโดยตรงเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยงขององค์กร ตลอดจนติดตามทะเบียนความเสี่ยงเพื่อให้มั่นใจว่าสอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่องค์กรรับได้และกลยุทธ์ตามที่ได้รับการอนุมัติ SRMOC ประกอบด้วยกรรมการซึ่งไม่ใช่ผู้บริหารองค์กรจำนวน 4 ท่าน โดยมีนายจรัมพร โชติกเสถียร เป็นประธาน คณะกรรมการชุดนี้ชี้แจงการดำเนินงาน แนวทาง นโยบาย และกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญแก่ "คณะกรรมการตรวจสอบ" นอกจากนี้ยังมีหน้าที่รายงานผลจากการประชุมให้คณะกรรมการรับทราบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ปฏิบัติหน้าที่เพื่อสนับสนุนคณะกรรมการในการตรวจสอบกระบวนการบริหารความเสี่ยงโดยรวมขององค์กร นอกจากนี้ ยังร่วมมือกับคณะกรรมการกำกับดูแลด้านความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง (SRMOC) ในการตรวจสอบประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยงพร้อมทั้งให้คำแนะนำเพื่อการปรับปรุง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน และหัวหน้าฝ่ายการเงินของแต่ละกลุ่มธุรกิจ มีหน้าที่ระบุความเสี่ยง ตลอดจนติดตามและนำมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงไปใช้ ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายในทำงานอย่างอิสระและโปร่งใส โดยมีหน้าที่กำกับดูแลและตรวจสอบประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยง การดำเนินงานและกิจกรรมทางการเงินให้เป็นไปตามแนวทางที่กำหนด ตลอดจนการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจในทุกประเด็นสำคัญ ทั้งนี้ ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายในมีหน้าที่รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลกิจการภายใน ได้รับการสนับสนุนจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงจากทุกกลุ่มธุรกิจของไมเนอร์ มีหน้าที่ทบทวนภาพรวมการดำเนินการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร เพื่อให้มั่นใจว่าความเสี่ยงที่สำคัญต่างๆ ได้รับการระบุและจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ โดยคณะกรรมการชุดนี้จะรายงานการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและความเสี่ยงที่สำคัญต่อคณะกรรมการกำกับดูแลด้านความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง (SRMOC) เพื่อการตรวจสอบและให้คำแนะนำในการจัดการความเสี่ยงต่างๆ

หน่วยธุรกิจ มีหน้าที่ในการสร้างความตระหนักต่อความเสี่ยงภายใต้การปฏิบัติงานของแต่ละหน่วย และจัดการความเสี่ยงเหล่านั้นอย่างสม่ำเสมอและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้หน่วยธุรกิจยังมีหน้าที่รับผิดชอบในการระบุระดับและความเบี่ยงเบนของความเสี่ยงที่ยอมรับได้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ในภาพรวมของบริษัท

Risk Champion มีหน้าที่สนับสนุนธุรกิจในการใช้กระบวนการและเทคนิคบริหารความเสี่ยง โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มความตระหนักรู้ ความรับผิดชอบ และการบริหารความเสี่ยง ซึ่งจะนำไปสู่ประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจที่ดีขึ้น

หน่วยบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่ในการเสนอและปรับปรุงนโยบายการบริหารความเสี่ยง ปรับปรุงรูปแบบของเอกสารสำหรับใช้ในการระบุระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้และระดับความเบี่ยงเบนของความเสี่ยงที่ยอมรับได้ สร้างวัฒนธรรมในองค์กรในการตระหนักรู้ถึงความเสี่ยงรวมถึงการศึกษาและการอบรมที่เหมาะสม กำหนดนโยบายและโครงสร้างความเสี่ยงภายในสำหรับหน่วยธุรกิจ ออกแบบ ตรวจทาน และให้คำแนะนำกระบวนการจัดการบริหารความเสี่ยงภายในองค์กร และจัดทำรายงานความเสี่ยงเสนอให้กับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการกำกับดูแลด้านความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง หน่วยบริหารความเสี่ยงทำงานอย่างเป็นอิสระและมีหน้าที่เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินการลดความเสี่ยงในหน่วยธุรกิจต่าง ๆ โดยทำงานร่วมกับ Risk Champion จากหน่วยธุรกิจต่างๆ เพื่อลดและวางกลยุทธ์เพื่อจัดการความเสี่ยงตั้งแต่ระดับองค์กรและระดับหน่วยธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถดูได้ที่ กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลด้านความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง และ Risk Matrix