บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2566

ไฟล์ PDF: 10.48 MB

ผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2566

ไฟล์ PDF: 1.65 MB
ดาวน์โหลด ดูออนไลน์
รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2566
ผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2566
GRI Content Index 2023 และประเด็นสำคัญและขอบเขตของการจัดทำรายงาน