บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

ไมเนอร์ทําการประสานกับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรายสําคัญไม่ว่าจะเป็นพนักงาน ลูกค้า ซัพพลายเออร์ ชุมชนท้องถิ่น องค์กรภาคเอกชน รัฐบาล เจ้าหนี้ และนักลงทุน โดยผ่านแบบสํารวจความคิดเห็น การสอบถาม และการประชุมร่วมกันเป็นประจําของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายฝ่าย เพื่อทําความเข้าใจมุมมองของพวกเขา ซึ่งมีต่อผลกระทบและการพึ่งพาความยั่งยืนอย่างเร่งด่วนที่สุดของไมเนอร์

การมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นส่วนหนึ่งในการดําเนินงานของหน่วยธุรกิจของเรา โดยกระบวนการที่เราใช้ระบุและประสานกับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ขึ้นอยู่กับระดับอิทธิพลของพวกเขารวมถึงผลกระทบที่เกิดกับหน่วยธุรกิจของเรา ตลอดจนในทางกลับกันคืออิทธิพลและผลกระทบจากหน่วยธุรกิจของเราซึ่งมีต่อพวกเขา เราใช้หลายวิธีในการประสานกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตั้งแต่การพูดคุยแบบผ่อนคลายในแต่ละวัน การประชุม สัมมนา ไปจนถึงแบบสอบถามและการสํารวจความคิดเห็นอย่างเป็นทางการ เพื่อให้มั่นใจว่าความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเหล่านั้นได้รับการสนองตอบอย่างมีประสิทธิภาพ

ความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในองค์กร รวบรวมจากผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหาร และคณะกรรมการบริษัท โดยประเด็นสําคัญของความเห็นดังกล่าวจะได้รับการนําเสนอเพื่อประเมินโอกาสและความเสี่ยงที่สําคัญ ตลอดจนขนาดและขอบเขตของผลกระทบที่เป็นไปได้ ซึ่งรวมถึงผลกระทบด้านการเงิน ชื่อเสียง และความสัมพันธ์ทางธุรกิจ

สำหรับแนวทางโดยละเอียดของการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระดับปฏิบัติการ สามารถดูได้ที่ แนวทางการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

Stakeholder Engagement details
ลูกค้า
ลูกค้า
 • วิธีการมีส่วนร่วม
  • การปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า ขณะให้บริการ
  • การปฏิสัมพันธ์ และการรับข้อเสนอแนะผ่านสื่อสังคมออนไลน์ แอปพลิเคชันบนมือถือ และการพูดคุยแบบทันท่วงที (Live Chat)
  • การสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า, โทรศัพท์ถึงศูนย์บริการลูกค้า (Call Center), อีเมลจากลูกค้า
  • การวิจัยทางการตลาดรายเดือน
  • การสำรวจและตรวจสอบความพึงพอใจในแบรนด์ เป็นรายเดือนและรายไตรมาส
  • การพบปะพูดคุย สร้างเครือข่าย และการเยี่ยมชมกิจการ
  • การจัดงานประชาสัมพันธ์ นิทรรศการ และการแสดงสินค้าและบริการ
 • ความต้องการ/ ความคาดหวัง
  • คุณภาพของสินค้า
   • การออกแบบ การใช้งาน รสชาติ ความสะดวก ความปลอดภัย สภาพสินค้า ความสะอาด ดีต่อสุขภาพ
   • อาหารและสินค้าที่จัดหา และผลิตจากวัตถุดิบภายในท้องถิ่น
   • ผลิตภัณฑ์ที่จัดซื้อหรือผลิดอย่างยั่งยืน
  • คุณภาพของบริการ
   • การตอบสนอง ความน่าเชื่อถือ และความสม่ำเสมอ การเอาใจใส่ การให้ความมั่นใจ การปรับเปลี่ยนที่เหมาะสม และสุขอนามัยที่ดี
  • ความคุ้มค่ากับเงินที่จ่าย
  • ความคุ้มค่ากับเวลาที่ใช้ไป
  • ส่งมอบสินค้าและ/หรือบริการตามมาตรฐาน ความคาดหวัง และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  • ความโปร่งใสด้านราคา เช่น การเสนอราคาในเว็บไซต์ต่างๆ
  • ประสบการณ์ให้บริการพิเศษเฉพาะบุคคล
  • ปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลและความเป็นส่วนตัวของลูกค้า
 • การตอบสนอง
  • ฝึกอบรมพนักงานเพื่อให้บริการลูกค้าได้อย่างดีเยี่ยม
  • ส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่ตรงตามมาตรฐานของแบรนด์ ซึ่งรวมถึงมาตรฐานด้านสุขอนามัยและความปลอดภัย
  • ทำการตรวจสอบ และรับประกันคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และบริการ
  • พัฒนาผลิตภัณฑ์ การบริการ หรือช่องทางการให้บริการใหม่ๆ ที่ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า
  • สื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ และพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์ของบริษัทอย่างต่อเนื่อง
  • สำรวจความคิดเห็นของลูกค้า และตอบคำถามผ่านช่องทางการติดต่อสื่อสารต่างๆ
  • ทบทวนโปรแกรมส่งเสริมการขาย และราคาขายอย่างสม่ำเสมอ
  • ซื่อสัตย์ต่อคำสัญญาที่ให้กับลูกค้า
  • จัดซื้อวัตถุดิบจากแหล่งผลิตภายในท้องถิ่นและอย่างยั่งยืนเท่าที่เป็นไปได้
  • ขับเคลื่อนการดำเนินงานอย่างยั่งยืนในธุรกิจของเรา
  • พัฒนาและวางระบบความปลอดภัยด้านข้อมูลและไซเบอร์รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลและความเป็นส่วนตัวของลูกค้า
พนักงาน
พนักงาน
 • วิธีการมีส่วนร่วม
  • การสำรวจเพื่อประเมินความพึงพอใจของพนักงาน การประเมินผลงานประจำปี และแผนการพัฒนารายบุคคล
  • กิจกรรมเพื่อพบปะพูดคุยระหว่างพนักงาน และผู้บริหารอย่างสม่ำเสมอ เช่น กิจกรรม Appreciation Week ของกลุ่มโรงแรม, การอบรมเตรียมความพร้อมให้กับพนักงานใหม่, การประชุมผู้จัดการ, การรับประทานอาหารเช้าร่วมกันประจำสัปดาห์, งานเลี้ยงสังสรรค์พนักงานประจำปี และการสื่อสารจากผู้บริหารถึงพนักงาน (Town hall)
  • การจัดสัมมนาออนไลน์ การจัดอบรม และการเยี่ยมกิจการเป็นประจำ
  • การจัดทำจดหมายข่าว และรายงานข่าวล่าสุดทางอินทราเน็ตอย่างต่อเนื่อง
  • การจัดการประชุมระดับฝ่าย กิจกรรมต่างๆของบริษัท
  • การจัดช่องทางภายใน เพื่อรับเรื่องร้องเรียนจากพนักงาน
  • การรับนักศึกษาฝึกงาน และการทำแบบสำรวจ เพื่อประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาฝึกงาน
  • การจัดกิจกรรม CSR และ การพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อส่งเสริมให้เกิดจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม
 • ความต้องการ/ ความคาดหวัง
  • หน้าที่การงานที่มั่นคงและก้าวหน้า
  • การดึงดูดพนักงานที่มีความสามารถเข้ามาทำงานในองค์กร และเพื่อให้อยู่ทำงานในระยะยาว
  • ค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นๆ ที่เหมาะสม
  • ความสมดุลระหว่างการใช้ชีวิตและการทำงาน
  • ชั่วโมงการทำงานและการจ่ายเงินที่เหมาะสม
  • ความเคารพในสิทธิและการได้รับการปฏิบัติที่เป็นธรรม
  • โอกาสในการได้รับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นระหว่างการทำงาน
  • อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และความเป็นอยู่ที่ดี
 • การตอบสนอง
  • กำหนดระเบียบปฎิบัติของบริษัท นโยบาย และวิธีปฏิบัติของฝ่ายทรัพยากรบุคคล ให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  • กำหนดนโยบายสิทธิมนุษยชน จัดทำการตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้านพร้อมทั้งติดตามประเด็น
  • จัดการอบรมและการทบทวนยินยอมปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณและนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันประจำปี
  • เสริมสร้างพฤติกรรมในการทำงานที่ดี และส่งเสริมความหลากหลาย ความเท่าเทียม และการยอมรับความแตกต่างของพนักงานผ่านนโยบายที่เกี่ยวข้องและการสื่อสารภายใน
  • ส่งเสริมความก้าวหน้าในสายอาชีพสำหรับพนักงานในองค์กร และให้ค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นๆ ที่เหมาะสม
  • จัดให้มีโครงการแนะนำบริษัท (On-board program)สำหรับพนักงานใหม่
  • จัดหลักสูตรฝึกอบรมตามมาตรฐานระดับสากล
  • จัดทำหลักสูตรเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคนเก่ง
  • จัดทำการสำรวจความผูกพันของพนักงานและประเมินผลงานประจำปี
  • ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานให้ดีขึ้น โดยจัดหากิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี
  • จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานในแต่ละหน่วยงานขององค์กร
  • จัดช่องทางที่ปลอดภัยในการให้ข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียน
  • จัดทำการตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน
  • จัดทำโครงการเพื่อสังคมต่างๆ เพื่อส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม และส่งเสริมสัมพันธภาพอันดีให้เกิดขึ้นในหมู่พนักงาน
ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และเจ้าหนี้
ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และเจ้าหนี้
 • วิธีการมีส่วนร่วม
  • การจัดการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น และประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
  • การจัดกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ การเยี่ยมชมกิจการและ Road Show
  • การจัดประชุมนักวิเคราะห์รายไตรมาสและการนัดประชุมอื่น ๆ
  • การจัดประชุมและสื่อสารกับสถาบันการเงิน และผู้ถือพันธบัตรเพื่อหาแหล่งเงินทุนและให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานะทางธุรกิจ
  • การแจ้งข่าวสารแก่ผู้ถือหุ้นผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทและทางอีเมลอย่างสม่ำเสมอ
 • ความต้องการ/ ความคาดหวัง
  • ผลประกอบการที่ดีและผลตอบแทนการลงทุนที่คุ้มค่า
  • การบริหารสภาพคล่องที่ดี
  • มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี
  • มีการคำนึงถึงประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลในการพัฒนากลยุทธ์ การดำเนินงาน และการจัดการเครื่องมือทางการเงิน
  • การบริหารความเสี่ยงและการจัดการวิกฤติที่ดี
  • ความโปร่งใสของข้อมูลทางธุรกิจ
  • การเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ตามกำหนดเวลาอย่างถูกต้อง
  • การปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลง ภาระผูกพัน และการชำระเงินตามกำหนดเวลา
  • การสื่อสารกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน และเจ้าหนี้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนมีส่วนร่วม ในการแสดงความคิดเห็นต่อผลการดำเนินธุรกิจของบริษัท
  • การตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เช่น การจัดการของเสีย การปล่อยก๊าซเรือนกระจก การใช้น้ำตามหรือมากกว่าที่กฎหมายกำหนด
  • การจัดซื้อจัดจ้างวัตถุดิบ และบริการอย่างยั่งยืน
  • มีการดูแลเรื่องสิทธิมนุษยชน ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
 • การตอบสนอง
  • จัดทำรายงานประจำปีและรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน
  • สร้างผลประกอบการที่ดีและจ่ายเงินปันผลเมื่อสามาถทำได้ บริหารสภาพคล่อง และจ่ายชำระคืนภาระหนี้สิน
  • เปิดเผยข้อมูลของบริษัทอย่างโปร่งใสและทันเหตุการณ์ผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และช่องทางอื่น รวมถึงทางเว็บไซต์ของบริษัท
  • มุ่งมั่นสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งรวมถึงการตอบสนองต่อประเด็นเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิทธิมนุษยชน
  • จัดทำและปรับปรุงนโยบายและวิธิปฏิบัติ ที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง
  • ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย เพื่อเป็นแนวร่วมปฏิบัติเพื่อการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในภาคเอกชน
  • เชิญชวนผู้ถือหุ้นร่วมกำหนดวาระการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี และร่วมแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม
  • ร่วมมือกับสถาบันการเงินในการมองหาโอกาสทางการเงินที่เกี่ยวเนื่องกับผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และ ธรรมาภิบาล (ESG)
  • มีการสื่อสารที่ชัดเจนและต่อเนื่องกับผู้ถือหุ้นนักลงทุนและเจ้าหนี้โดยเฉพาะในช่วงเวลาของความผันผวนด้านเศรษฐกิจ
พันธมิตรทางธุรกิจ
พันธมิตรทางธุรกิจ
 • วิธีการมีส่วนร่วม
  • การประชุมร่วมกันเป็นประจำ
  • การสื่อสารข้อมูลถึงผู้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ทุกๆ 2 เดือนของผู้จัดการทั่วไป
  • การประชุมผู้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ระดับภูมิภาคทุกไตรมาส
  • การประชุมประจำปี ของผู้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ในประเทศ และต่างประเทศ
  • กิจกรรมของบริษัท กิจกรรมเพื่อสังคม โครงการด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน และการสำรวจความคิดเห็นประจำปี
  • การประชุมกับเจ้าของแบรนด์
  • การสื่อสารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูงกับเจ้าของโรงแรม ผู้ร่วมลงทุน และพันธมิตรทางธุรกิจ
  • การติดต่อสื่อสารและการประชุมต่างๆระหว่างหน่วยงานพัฒนาธุรกิจโรงแรมกับเจ้าของโรงแรม
  • งานมอบรางวัลประจำปีของไมเนอร์
 • ความต้องการ/ ความคาดหวัง
  • สร้างคุณค่าและผลประโยชน์ทางธุรกิจร่วมกัน
  • การแลกเปลี่ยนความรู้ในการปรับปรุงธุรกิจและนวัตกรรมของสินค้าและบริการใหม่
  • การยินดีให้การสนับสนุนอย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดปัญหา
  • จรรยาบรรณทางธุรกิจ ผู้นำเชิงกลยุทธ์ และการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจในระยะยาว
  • ระบบการทำงานที่พร้อมใช้งาน ควบคู่ไปกับการสร้างแบรนด์ให้มีชื่อเสียงที่ดี
 • การตอบสนอง
  • ทบทวนและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกันเพื่อริเริ่มสร้างสรรค์โครงการที่สร้างคุณค่า
  • จัดหาพนักงานให้ทำงานร่วมกันเพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานและผลประโยชน์ต่างๆ
  • ทบทวนและให้ความรู้ด้านนวัตกรรมของสินค้าใหม่
  • สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
  • ทบทวนและช่วยแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างทันท่วงที
  • ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสร้างแบรนด์ที่ดี
คู่ค้า
คู่ค้า
 • วิธีการมีส่วนร่วม
  • การประชุมและการตรวจเยี่ยมกิจการ รวมถึงตรวจสอบสินค้าตามมาตรฐานที่กำหนดเป็นประจำ
  • การฝึกอบรมให้แก่คู่ค้าและการจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อให้มีส่วนร่วมอย่างสมํ่าเสมอ
  • การจัดสัมมนา
  • การสำรวจความคิดเห็นอย่างต่อเนื่อง
 • ความต้องการ/ ความคาดหวัง
  • ปฎิบัติต่อคู่ค้าอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม
  • กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นธรรมและโปร่งใส เข้าใจง่าย
  • พันธสัญญาต่อผู้ผลิตสินค้าและคู่ค้า ในเรื่องของคำสั่งซื้อที่ชัดเจนและสม่ำเสมอ
  • ส่งคำสั่งซื้อสินค้าล่วงหน้า หรือประมาณการสั่งซื้อรายสัปดาห์หรือรายเดือน เพื่อให้จัดหาสินค้า บริการได้ทันเวลา
  • ให้ความยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยนราคาสินค้าและบริการตามความเหมาะสม
  • ความตั้งใจในการสร้างนวัตกรรมร่วมกัน
  • สร้างความสัมพันธ์ระยะยาว
 • การตอบสนอง
  • จัดทำกรอบการจัดซื้อจัดจ้างอย่างยั่งยืน ซึ่งประกอบด้วยการคัดเลือกคู่ค้า การประเมินความเสี่ยง และการตรวจสอบคู่ค้า รวมถึงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพให้กับคู่ค้า
  • จัดทำหลักการปฏิบัติและจรรยาบรรณทางธุรกิจของคู่ค้า
  • จัดทำการสำรวจความคิดเห็นของคู่ค้า
  • ทบทวนและปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและวิธีการสื่อสารเพื่อบรรลุความต้องการร่วมกัน
  • แลกเปลี่ยนความรู้และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนากระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้ดียิ่งขึ้น
  • แสวงหาโอกาสในการคิดค้น พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ดียิ่งขึ้น
  • ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างทันท่วงที
  • จัดการสัมมนา Supply Chain เพื่อให้ข้อมูลใหม่แก่คู่ค้าในเรื่องธุรกิจของไมเนอร์และทิศทางในการจัดซื้อวัตถุดิบ
  • ผู้บริหารเข้าร่วมในการประชุมธุรกิจกับคู่ค้าเป็นประจำเพื่อนำเสนอภาพธุรกิจ เข้าใจปัญหาและวางแผนดำเนินธุรกิจร่วมกัน
ชุมชน
ชุมชน
 • วิธีการมีส่วนร่วม
  • เยี่ยมชุมชนและประชุมกับผู้นำชุมชนอย่างสมํ่าเสมอ
  • การมีส่วนร่วมกับชุมชน ผ่านการจ้างงาน การจัดซื้อวัตถุดิบ และกิจกรรมการพัฒนาชุมชนอื่นๆ
  • ร่วมเป็นสมาชิกขององค์กรส่วนท้องถิ่น หรือคณะกรรมการชุมชน
 • ความต้องการ/ ความคาดหวัง
  • การจ้างงาน
  • ร่วมพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมของชุมชน
  • ลดผลกระทบทางลบที่มีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในชุมชน
  • เคารพในวิถีชีวิตของชุมชน
  • รับฟังเสียงจากชุมชนและมีการสื่อสารกับชุมชนอย่างสมํ่าเสมอ
 • การตอบสนอง
  • ปฏิบัติตัวเป็นสมาชิกที่รับผิดชอบต่อชุมชน
  • จ้างแรงงานท้องถิ่น และส่งเสริมการพัฒนาอาชีพของคนในชุมชน
  • ส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างในท้องถิ่น
  • พัฒนาโครงการที่เกี่ยวข้องกับชุมชน
  • ให้ความรู้ ส่งเสริมและสนับสนุนชุมชนท้องถิ่นในโครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่างๆ
สื่อมวลชน
สื่อมวลชน
 • วิธีการมีส่วนร่วม
  • การแถลงข่าว การสัมภาษณ์ ประชาสัมพันธ์ และการพบปะสื่อมวลชน
  • การสื่อสารในหลากหลายรูปแบบทั้งออนไลน์และออฟไลน์
 • ความต้องการ/ ความคาดหวัง
  • ข้อมูลและข่าวสารที่เกี่ยวกับธุรกิจของไมเนอร์ เช่น แผนการขยายธุรกิจ และกลยุทธ์
  • การได้สัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูงแบบตัวต่อตัว โดยฉพาะหลังจากมีการประกาศเรื่องที่มีความสำคัญ
  • การเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส
 • การตอบสนอง
  • พบปะสื่อมวลชนอย่างสมํ่าเสมอ
  • เชิญสื่อมวลชนเข้าเยี่ยมชมกิจการ
  • สร้างความเชื่อมั่นว่าข้อมูลที่นำเสนอมีความโปร่งใสและถูกต้อง
หน่วยงานราชการ
หน่วยงานราชการ
 • วิธีการมีส่วนร่วม
  • การประชุมระดับกระทรวง การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ และการเยี่ยมชมโครงการที่หน่วยงานของรัฐจัดขึ้นอย่างเป็นประจำ
  • ร่วมเป็นคณะกรรมการความร่วมมือ ที่ริเริ่มโดยภาครัฐ
  • เจ้าหน้าที่ระดับสูงของบริษัท ตอบรับเป็นวิทยากรในงานสัมมนาของภาครัฐ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์
  • เข้าร่วมกับสมาคมของอุตสาหกรรมหรือหอการค้าในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องที่มีการสื่อสารกับหน่วยงานราชการอย่างต่อเนื่อง
 • ความต้องการ / ความคาดหวัง
  • เข้าร่วมเป็นพันธมิตรในโครงการของภาครัฐ
  • มีส่วนร่วมในนโยบายและโครงการใหม่ๆ ของภาครัฐ และร่วมแบ่งปันความรู้เรื่องความเป็นเลิศในการปฏิบัติงาน
  • ให้การสนับสนุนและปฏิบัติตามมาตรการหรือกิจกรรมของภาครัฐทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ
  • การปกป้องสิ่งแวดล้อม
 • การตอบสนอง
  • พัฒนาโครงการความร่วมมือระหว่างกันของภาครัฐและภาคเอกชน
  • ให้ความรู้ในเรื่องวิธีการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศแก่หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
  • ปฏิบัติตามและมีส่วนร่วมกับมาตรการและกิจกรรมของภาครัฐตามความเหมาะสม
องค์กรพัฒนาเอกชน
องค์กรพัฒนาเอกชน
 • วิธีการมีส่วนร่วม
  • พบปะ จัดประชุมสัมมนา อีเมล และติดต่อกับองค์กรพัฒนาเอกชนเป็นประจำ
 • ความต้องการ/ ความคาดหวัง
  • การตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เช่น การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ การจัดการของเสีย การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การบริหารการใชน้ำ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  • การเคารพสิทธิมนุษยชน
  • การจัดซื้อจัดจ้างอย่างยั่งยืน
  • การดูแลสวัสดิภาพสัตว์
  • การตอบสนองต่อความต้องการของสังคม
  • ร่วมมือกันในการบริจาค สนับสนุน และจัดทำโครงการเพื่อสังคม
 • การตอบสนอง
  • ปรึกษาหารือและติดตามเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการร่วมมือกัน โครงการพัฒนาอย่างยั่งยืน แผนการปฏิบัติและกิจกรรมจัดหาเงินทุน