บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

ยั่งยืนที่สร้างผลกระทบเชิงบวกต่อผู้มีส่วนได้เสียของเรารวมทั้งสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของเราได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อเป็นแนวทางกลยุทธ์ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของไมเนอร์เชื่อมโยงความสำคัญทางธุรกิจควบคู่ไปการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม โดยขับเคลื่อนบริษัทให้มุ่งสู่การเป็นผู้นำด้านความยั่งยืนที่สร้างผลกระทบเชิงบวกต่อผู้มีส่วนได้เสียของเรารวมทั้งสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของเราได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนและสอดคล้องกับข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศล่าสุด

ไมเนอร์ดำเนินการทบทวนกลยุทธ์การพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นประจำทุกปี โดยทำการวิเคราะห์แนวโน้มความยั่งยืนของโลกทั้งแนวโน้มปัจจุบันและที่อุบัติใหม่ รวมถึงผลกระทบและโอกาส ตลอดจนความสำคัญในการบริหารความเสี่ยง การประเมินแบบมองไปข้างหน้านี้ได้รับการพิจารณาร่วมกับทิศทางธุรกิจและการประเมินประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนตามหลักการ Double Materiality เพื่อตั้งเป้าหมายความยั่งยืน กำหนดทิศทางกลยุทธ์ ตลอดจนโครงการต่าง ๆ ซึ่งครอบคลุมทุกกลุ่มธุรกิจ ในปี 2566 เราได้กำหนดกลยุทธ์ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนใหม่ โดยมุ่งเน้นที่สามด้านได้แก่ การพัฒนาศักยภาพบุคคล การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ

ศักยภาพบุคคล

ไมเนอร์มุ่งมั่นสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ยอมรับความหลากหลายและเป็นธรรม ซึ่งเสริมสร้างศักยภาพพนักงานไปพร้อมกับขับเคลื่อนการเติบโตของธุรกิจ เราให้ความสำคัญกับการพัฒนาทางอาชีพและตนเองของพนักงาน รวมถึงส่งเสริมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานของเรา นอกจากนี้ เรายังสนับสนุนสมาชิกชุมชนในพื้นที่ที่เราดำเนินธุรกิจอยู่ ผ่านการสร้างอาชีพ สนับสนุนการศึกษาและพัฒนาทักษะ รวมถึงการจัดหาวัตถุดิบจากท้องถิ่น

ทรัพยากรธรรมชาติ

ไมเนอร์ให้คำมั่นบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ภายในปี 2593 เราพัฒนากลยุทธ์ที่ครอบคลุมการดำเนินงานเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ลดการก่อให้เกิดขยะ รวมถึงปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพทั้งภายในการดำเนินงานของเราและซัพพลายเชน

การดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ

ไมเนอร์มุ่งมั่นในการดำเนินงานอย่างมีธรรมาภิบาล โปร่งใส และตรวจสอบได้ นอกจากนี้ เรายังร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจและซัพพลายเออร์เพื่อส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชนและสนับสนุนการบรรเทาสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงให้เป็นไปอย่างยั่งยืน