บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

กลยุทธ์การพัฒนาอย่างยั่งยืน

ไมเนอร์ได้พัฒนากลยุทธ์ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท กลยุทธ์นี้เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุวิสัยทัศน์ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยการแปลงแรงบันดาลใจไปสู่การลงมือปฏิบัติ กลยุทธ์ดังกล่าวได้รับการพัฒนาจากค่านิยมองค์กรของไมเนอร์และสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของบริษัทโดยรวม และยังสอดคล้องกับ TCFD (Task Force on Climate-related Financial Disclosures) และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติที่เกี่ยวข้องที่ไมเนอร์ให้การสนับสนุนในฐานะองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม

ในกระบวนการทบทวนกลยุทธ์ประจำปีนั้น เราวิเคราะห์ทิศทางของการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนทั้งในปัจจุบันและที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต โดยระบุความเสี่ยงและโอกาสที่อาจจะเกิดขึ้นจากทิศทางเหล่านั้น เราพิจารณาถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อธุรกิจและแนวทางการบริหารจัดการความความเสี่ยง ซึ่งทั้งหมดนี้ถูกรวมอยู่ในกลยุทธ์การพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งประกอบด้วยเป้าหมายและแผนการดำเนินงานที่ชัดเจน

เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของไมเนอร์ที่มุ่งมั่นเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางศักยภาพและการดำเนินงานในระยะยาวด้วยการพัฒนาอย่างยั่งยืน เราได้ระบุยุทธศาสตร์หลักสามประการซึ่งเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญ ได้แก่

 • 1) พัฒนาบุคลากรที่มีความสามารถอย่างยั่งยืน
 • 2) บริหารจัดการห่วงโซ่คุณค่าที่ยั่งยืน
 • 3) การบริหารจัดการผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติ

และยุทธศาสตร์เสริมอีกสองประการ คือ

 • 1) ส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการสร้างวัฒนธรรมในการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ
 • 2) ปลูกฝังและส่งเสริมให้การพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานขององค์กร

กลยุทธ์การพัฒนาอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์หลัก

ทรัพยากรมนุษย์

ไมเนอร์เล็งเห็นว่าการมีบุคลากรและคนในสังคมที่มีทั้งความสามารถและคุณภาพจะสนับสนุนให้บริษัท สามารถเติบโตและมีศักยภาพในการแข่งขันได้ดียิ่งขึ้น เราสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทั้งภายในองค์กรและในสังคมรอบข้างอย่างต่อเนื่อง ผ่านแนวทางการดำเนินงานด้านการพัฒนาบุคลากรใน 3 ระดับ คือ กลุ่มรากหญ้าคือ เด็ก เยาวชนและสมาชิกชุมชนที่ด้อยโอกาส กลุ่มพนักงาน และกลุ่มผู้บริหารศักยภาพสูงและผู้นำ

เป้าหมายด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน:

 • 3 ล้านคนได้รับการพัฒนาและสนับสนุนภายในปี 2573
 • 50% ของนักเรียน นักศึกษาที่จบการศึกษาภายใต้โครงการ MCU(1) เข้าร่วมงานกับไมเนอร์ ภายในปี 2566
 • 50% ของตำแหน่งระดับบริหารที่ว่างในทุกปี ได้รับการบรรจุโดยการเลื่อนตำแหน่งพนักงานภายใน
 • เป้าหมายใหม่: ไม่มีการเสียชีวิตจากการทำงานของพนักงานในทุกปี

แนวทางการดำเนินงาน:

 • สนับสนุนสมาชิกชุมชนท้องถิ่นที่ด้อยโอกาสผ่านการลงทุนกับชุมชน การให้ความสนับสนุนเชิงพาณิชย์ และการบริจาคเพื่อการกุศล เพื่อให้สอดคล้องกับคู่มือการส่งเสริมความรับผิดชอบทางสังคมและอาสาสมัครของไมเนอร์ และ Business for Societal Impact (B4SI)
 • พัฒนาโครงการ MCU ให้เป็นโครงการพัฒนาสมาชิกในชุมชนที่ด้อยโอกาสแบบองค์รวม ครอบคลุมตั้งแต่การมีส่วนร่วมกับสมาชิกชุมชน จนถึงการจ้างงานผู้ที่สำเร็จการศึกษาและหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง
 • จัดหลักสูตรการเรียนรู้และพัฒนาสำหรับพนักงานที่มีประสิทธิภาพ
 • ส่งเสริมการพัฒนาผู้บริหารศักยภาพสูงและผู้นำอย่างต่อเนื่อง
 • ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดีและปลอดภัย โดยการลด และ/หรือควบคุมความเสี่ยงจากการทำงานที่ส่งผลให้เกิดอุบัติการณ์จนถึงขั้นเสียชีวิต
ห่วงโซ่คุณค่า

ไมเนอร์ตระหนักว่าความสามารถในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของเรา มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการเติบโตและความต่อเนื่องของธุรกิจ เรายังคงมุ่งเน้นในการยกระดับการบริหารจัดการซัพพลายเชนเพื่อจัดซื้อสินค้าและบริการอย่างยั่งยืน เรามุ่งมั่นในการนำเสนอสินค้าและบริการที่ได้คุณภาพและคำนึงถึงความปลอดภัยของลูกค้าและมีทางเลือกเพื่อสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของลูกค้า พร้อมกับการมีส่วนร่วมกับลูกค้าผ่านช่องทางที่หลากหลาย รวมถึงโปรแกรมเพื่อส่งเสริมความภักดีของลูกค้า

เป้าหมายด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน:

 • 100% ของคู่ค้าท้องถิ่นรายสำคัญของไมเนอร์ได้รับการประเมินความเสี่ยงด้านความยั่งยืน
 • 100% ของคู่ค้าที่ถูกประเมินว่ามีความเสี่ยงสูงได้รับการตรวจสอบ
 • ดัชนีความภักดีของลูกค้า (NPS) ของไมเนอร์ โฮเทลส์ เพิ่มขึ้นเป็น 50 ภายในปี 2567
 • ไมเนอร์ ฟู้ด ทุกแบรนด์นำเสนอเมนูใหม่จากวัตถุดิบที่ยั่งยืนหรือดีต่อสุขภาพให้กับลูกค้าอย่างน้อย 1 เมนู ภายในปี 2567
 • เป้าหมายใหม่: ดัชนีความภักดีของลูกค้า (NPS) ของไมเนอร์ กรุ๊ปเท่ากับ 62 ภายในปี 2568

แนวทางการดำเนินงาน:

 • เสริมสร้างความรู้ด้านความยั่งยืน และประเมินคู่ค้าด้านอาหารและบรรจุภัณฑ์และการจัดการโครงการ ซึ่งครอบคลุมถึงสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย และสิทธิมนุษยชน
 • ตรวจติดตามผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของคู่ค้าที่มีความเสี่ยงสูง เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
 • พัฒนาความรู้ความสามารถของทีมงานบริหารจัดการซัพพลายเชน เพื่อผลักดันความเป็นผู้นำด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในการประสานงานกับคู่ค้า เกษตรกร และหน่วยงานปฏิบัติการภายในองค์กร
 • เสริมสร้างความผูกพันกับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ด้วยการเข้าถึงและตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงที
 • มุ่งมั่นในการส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีและเพิ่มดัชนีความภักดีของลูกค้า
 • นำเสนอนวัตกรรมของสินค้าและบริการที่ส่งเสริมความยั่งยืนหรือสุขภาพที่ดีให้กับลูกค้า เพื่อตอบสนองต่อการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและสุขภาของลูกค้าที่เพิ่มสูงขึ้น
 • ใช้ดัชนีความภักดีเพื่อยกระดับความภักดีของลูกค้าของทุกหน่วยธุรกิจภายใต้ไมเนอร์ ฟู้ด, ไมเนอร์ โฮเทลส์, และไมเนอร์ ไลฟ์สไตล์
สิ่งแวดล้อม

ไมเนอร์มีหน้าที่ในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนรอบข้าง ด้วยการปรับปรุงประสิทธิภาพและยึดหลัก 4R (ลด ใช้ซ้ำ รีไซเคิล และทดแทน) นอกจากนี้เรายังสนับสนุนการปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ที่เราดำเนินธุรกิจอยู่

เป้าหมายด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน(1):

 • การใช้พลาสติกประเภทใช้ครั้งเดียวลดลง 75% ภายในปี 2567 (เทียบกับปี 2561)
 • 100% ของโรงแรมที่มีพื้นที่ติดกับแหล่งธรรมชาติ มีโครงการด้านการอนุรักษ์ในระยะยาวอย่างน้อย 1 โครงการภายในปี 2566
 • การปล่อยของเสียอินทรีย์สู่การฝังกลบของโรงแรมลดลง 50% ภายในปี 2573 เทียบกับปี 2564
 • เป้าหมายใหม่: อัตราการใช้พลังงานในโรงแรมลดลง 15% ภายในปี 2568 (เทียบกับปี 2562)(2)
 • เป้าหมายใหม่: อัตราการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในโรงแรมลดลง 15% ภายในปี 2568 (เทียบกับปี 2562)(2)
 • เป้าหมายใหม่: อัตราการใช้น้ำในโรงแรมลดลง10% ภายในปี 2568 (เทียบกับปี 2565)(2)

หมายเหตุ
(1) เป้าหมายบรรลุเรียบร้อยแล้วเนื่องจากการรวมผลการดำเนินงานของเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป และไม่มีการจัดตั้งเป้าหมายใหม่ในปี 2564 เนื่องจากเราจะมีการจัดตั้งเป้าหมาย พลังงาน คาร์บอนไดออกไซด์ และน้ำ ภายในปี 2565

แนวทางการดำเนินงาน:

 • การลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
  • ขับเคลื่อนความพยายามของเราผ่านแนวทาง “4R”: การลด การใช้ซ้ำ การรีไซเคิลทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำและพลังงาน และของเสีย เช่นก๊าซเรือนกระจก และการทดแทนวัสดุที่ใช้ในปัจจุบันด้วยวัสดุทางเลือกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น
  • ส่งเสริมแนวคิดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น การใช้พลังงานทดแทน เท่าที่เราจะทำได้
  • ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและวิธีการดำเนินงานเพื่อลดการใช้วัสดุประเภทใช้ครั้งเดียว
  • ให้ความรู้ความเข้าใจกับผู้บริโภคเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
 • การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ
  • ร่วมมือกับหน่วยงานด้านการอนุรักษ์ที่มีความเชี่ยวชาญเพื่อดำเนินโครงการอนุรักษ์ระยะยาวโดยเน้นการอนุรักษ์ช้าง เต่าทะเล และสัตว์ป่าอื่นๆ รวมถึงถิ่นอาศัยของสัตว์เหล่านั้น
  • จัดทำแนวทางการวัดผลการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์ โดยการนำ Taskforce on Nature Related Financial Disclosures (TNFD) มาปรับใช้เพื่อสร้างผลกระทบเชิงบวกที่ยั่งยืน

ยุทธศาสตร์เสริม

ธรรมาภิบาล

ไมเนอร์มีความมุ่งมั่นในการกำกับดูแลกิจการที่ดีและส่งเสริมวัฒนธรรมในการดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบเพราะเราตระหนักดีว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบเป็นปัจจัยสำคัญในการบรรลุเป้าหมายการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาวและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้เสีย เราสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งในการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบทั่วทั้งองค์กรตั้งแต่ คณะกรรมการบริษัทจนถึงพนักงานในทุกระดับและกับมีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องซึ่งรวมถึงคู่ค้า ผู้ถือหุ้น และกลุ่มที่มีความเปราะบางในชุมชน ไมเนอร์ให้ความเคารพสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียของเราและมีกลไกการร้องทุกข์ที่มีประสิทธิผลซึ่งผู้มีส่วนได้เสียสามารถรายงานสถานการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ได้

เป้าหมายด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน:

 • ไมเนอร์ได้คะแนนการกำกับดูแลกิจการที่ดีระดับ ‘ดีเลิศ’ จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในรายงานการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย
 • 100% ของพนักงานผ่านการอบรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและระเบียบปฏิบัติของบริษัททุกปี

แนวทางการดำเนินงาน:

 • ดูแลโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ดีตั้งแต่ระดับคณะกรรมการจนถึงระดับปฏิบัติการ
 • ส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีทั้งภายในองค์กรและกับผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องโดยการใช้หลักจรรณยาบรรณของสมาชิกในทีม หลักจรรณยาบรรณสำหรับพันธมิตรทางธุรกิจการตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน การบริหารความเสี่ยงและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ ระบบความปลอดภัยด้านไซเบอร์และการปกป้องข้อมูลที่แข็งแกร่ง และการสร้างความเข้าใจและรับทราบของพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องผ่านการฝึกอบรม
การสร้างคุณค่าร่วม

ไมเนอร์ตระหนักดีว่าความสามารถในการแข่งขัน ของบริษัทและความอยู่ดีมีสุขของชุมชน รวมถึง ความอุดมสมบูรณ์ของสิ่งแวดล้อมมีความเกี่ยวเนื่องกันและไม่สามารถแยกออกจากกันได้ การสร้างวัฒนธรรมเพื่อปลูกฝังแนวคิด “การสร้างคุณค่าร่วม” ในการดำเนินงานของเราโดยสร้างความตระหนักถึงความเชื่อมโยงระหว่างความก้าวหน้าทางสังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ จึงเป็นพลังขับเคลื่อนให้ไมเนอร์สามารถสร้างการเติบโตที่ยั่งยืนได้อย่างแท้จริง

แนวทางการดำเนินงาน:

 • ให้ความรู้: การฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน การแบ่งปันประสบการณ์จากการดำเนินการที่เป็นเลิศ ที่มีผลกระทบเชิงบวกทั้งกับบริษัท สังคม และสิ่งแวดล้อมให้กับพนักงาน
 • ปลูกฝัง: ขยายผลจากการอบรมสู่การปฏิบัติจริง การวัดผลและพัฒนากระบวนการสร้างคุณค่าร่วมอย่างต่อเนื่อง และสนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืนในหน่วยงานต่างๆ โดยการเปรียบเทียบสมรรถนะกับองค์กรทั้งในและต่างประเทศ
 • ส่งเสริม: แบ่งปันและขยายผลเรื่องราวของความสำเร็จไปยังหน่วยงานอื่นๆ ส่งเสริมให้การพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานขององค์กร ผ่านการจัดประกวดรางวัลไมเนอร์สู่ความยั่งยืนและการเผยแพร่เรื่องราวความสำเร็จ