บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

กลยุทธ์การพัฒนาอย่างยั่งยืน

ไมเนอร์ได้พัฒนากลยุทธ์ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทในการประชุมการวางแผน กลยุทธ์ประจำปี กลยุทธ์นี้เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุวิสัยทัศน์ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยการแปลงแรงบันดาลใจไปสู่การลงมือปฏิบัติ กลยุทธ์ดังกล่าวได้รับการพัฒนาจากค่านิยมองค์กรของไมเนอร์และสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของบริษัทโดยรวม และยังสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติที่เกี่ยวข้องที่ไมเนอร์ให้การสนับสนุนในฐานะองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม

ในกระบวนการทบทวนกลยุทธ์ประจำปีนั้น เราวิเคราะห์ทิศทางของการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนทั้งในปัจจุบันและที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต โดยระบุความเสี่ยงและโอกาสที่อาจจะเกิดขึ้นจากทิศทางเหล่านั้น เราพิจารณาถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อธุรกิจและแนวทางการบริหารจัดการความความเสี่ยง ซึ่งทั้งหมดนี้ถูกรวมอยู่ในกลยุทธ์และแผนการพัฒนาอย่างยั่งยืนของเรา

เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของไมเนอร์ที่มุ่งมั่นเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางศักยภาพและการดำเนินงานในระยะยาวด้วยการพัฒนาอย่างยั่งยืน เราได้ระบุยุทธศาสตร์หลักสามประการซึ่งเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญ ได้แก่

 • 1) พัฒนาบุคลากรที่มีความสามารถอย่างยั่งยืน
 • 2) บริหารจัดการห่วงโซ่คุณค่าที่ยั่งยืน
 • 3) การบริหารจัดการผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติ

และยุทธศาสตร์เสริมอีกสองประการ คือ

 • 1) ส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการสร้างวัฒนธรรมในการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ
 • 2) ปลูกฝังและส่งเสริมให้การพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานขององค์กร

กลยุทธ์การพัฒนาอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์หลัก

ทรัพยากรมนุษย์

ไมเนอร์เล็งเห็นว่าการมีบุคลากรและคนในสังคมที่มีทั้งความสามารถและคุณภาพจะสนับสนุนให้บริษัท สามารถเติบโตและมีศักยภาพในการแข่งขันได้ดียิ่งขึ้น เราสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทั้งภายในองค์กรและในสังคมรอบข้างอย่างต่อเนื่อง ผ่านแนวทางการดำเนินงานด้านการพัฒนาบุคลากรใน 3 ระดับ คือ กลุ่มรากหญ้าคือเยาวชนและสมาชิกชุมชนที่ด้อยโอกาส กลุ่มพนักงาน และกลุ่มผู้บริหารศักยภาพสูงและผู้นำ ทั้งนี้ไมเนอร์ยังให้ความสำคัญกับการสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัยและดีต่อสุขภาพและส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน

เป้าหมายด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน:

 • 1 ล้านคนได้รับการพัฒนาและสนับสนุนภายในปี 2566
 • 50% ของนักเรียน นักศึกษาที่จบการศึกษาภายใต้โครงการ MCU เข้าร่วมงานกับไมเนอร์ ภายในปี 2566
 • 50% ของตำแหน่งระดับบริหารที่ว่างได้รับการบรรจุโดยการเลื่อนตำแหน่งพนักงานภายใน 2566

แนวทางการดำเนินงาน:

 • สนับสนุนสมาชิกชุมชนท้องถิ่นที่ด้อยโอกาสผ่านการลงทุนกับชุมชน การบริจาคเพื่อการกุศล การให้ความสนับสนุนเชิงพาณิชย์เพื่อให้สอดคล้องกับ Business for Societal Impact (B4SI)
 • เสริมสร้างศักยภาพในการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนผ่านโครงการสนับสนุนโรงเรียนของไมเนอร์
 • พัฒนาโครงการ MCU ให้เป็นโครงการพัฒนาสมาชิกในชุมชนที่ด้อยโอกาสแบบองค์รวม ครอบคลุมตั้งแต่การมีส่วนร่วมกับสมาชิกชุมชนจนถึงการจ้างงานคนในชุมชน
 • จัดหลักสูตรการเรียนรู้และพัฒนาสำหรับพนักงานที่มีประสิทธิภาพ
 • ส่งเสริมการพัฒนาผู้บริหารศักยภาพสูงและผู้นำอย่างต่อเนื่อง
 • ปลูกฝังจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคมให้กับพนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย
ห่วงโซ่คุณค่า

ไมเนอร์ตระหนักว่าความสามารถในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของเรา มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการเติบโตและความต่อเนื่องของธุรกิจ เรายังคงมุ่งเน้นในการยกระดับการบริหารจัดการซัพพลายเชนเพื่อจัดซื้อสินค้าและบริการอย่างยั่งยืน เรามุ่งมั่นในการนำเสนอสินค้าและบริการที่ได้คุณภาพและคำนึงถึงความปลอดภัยของลูกค้าและมีทางเลือกเพื่อสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของลูกค้า พร้อมกับการมีส่วนร่วมกับลูกค้าผ่านช่องทางที่หลากหลาย รวมถึงโปรแกรมเพื่อส่งเสริมความภักดีของลูกค้าและการปกป้องความเป็นส่วนตัวอย่างเคร่งครัด

เป้าหมายด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน:

 • 100% ของคู่ค้าท้องถิ่นรายสำคัญของไมเนอร์ได้รับการประเมินความเสี่ยงด้านความยั่งยืน
 • 100% ของคู่ค้าที่ถูกประเมินว่ามีความเสี่ยงสูงได้รับการตรวจสอบ
 • ดัชนีความภักดีของลูกค้า (NPS) ของไมเนอร์ โฮเทลส์ เพิ่มขึ้นเป็น 50 ภายในปี 2567
 • ภายในปี 2567 ไมเนอร์ ฟู้ดทุกแบรนด์ นำเสนอเมนูอาหารเพื่อสุขภาพ ให้กับลูกค้าอย่างน้อย 1 เมนูต่อปี

แนวทางการดำเนินงาน:

 • เสริมสร้างความรู้และประเมินคู่ค้าด้านอาหารและบรรจุภัณฑ์ด้านความยั่งยืน ซึ่งครอบคลุมถึงสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย และสิทธิมนุษยชน
 • ตรวจติดตามผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของคู่ค้าที่ถูกประเมินว่ามีความเสี่ยงสูง โดยอ้างอิงตามกฎหมายท้องถิ่นเพื่อให้คู่ค้ามีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
 • พัฒนาความรู้ความสามารถของทีมงานบริหารจัดการซัพพลายเชน เพื่อผลักดันความเป็นผู้นำด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในการประสานงานกับคู่ค้า เกษตรกร และหน่วยงานปฏิบัติการภายในองค์กร
 • สนับสนุนการสร้างพันธมิตรที่ได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และ/หรือการสร้างนวัตกรรมรวมถึงการแลกเปลี่ยนความรู้
 • เสริมสร้างความผูกพันกับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ด้วยการเข้าถึงและตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงที
 • มุ่งมั่นในการส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีและเพิ่มดัชนีความภักดีของลูกค้า
 • นำเสนอสินค้าและบริการที่ส่งเสริมสุขภาพที่ดีและคำนึงถึงความยั่งยืนให้กับลูกค้า
สิ่งแวดล้อม

ไมเนอร์มีหน้าที่ในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนรอบข้าง ด้วยการปรับปรุงประสิทธิภาพและยึดหลัก 4R (ลด ใช้ซ้ำ รีไซเคิล และทดแทน) นอกจากนี้เรายังสนับสนุนการปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ที่เราดำเนินธุรกิจอยู่

เป้าหมายด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน:

 • อัตราการใช้พลังงานในโรงแรมลดลง 20% ภายในปี 2566 (เทียบกับปี 2559)
 • อัตราการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในโรงแรมลดลง 20% ภายในปี 2566 (เทียบกับปี 2559)
 • อัตราการใช้น้ำในโรงแรมลดลง 20% ภายในปี 2566 (เทียบกับปี 2559)
 • 100% ของโรงแรมที่มีพื้นที่ติดกับแหล่งธรรมชาติ มีโครงการด้านการอนุรักษ์ในระยะยาวอย่างน้อย 1 โครงการภายในปี 2566
 • การใช้พลาสติกประเภทใช้ครั้งเดียวลดลง 75% ภายในปี 2567 (เทียบกับปี 2561) สำหรับธุรกิจของไมเนอร์ในประเทศไทย

แนวทางการดำเนินงาน:

 • การลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
  • ขับเคลื่อนความพยายามของเราผ่านแนวทาง “4R”: การลด การใช้ซ้ำ การรีไซเคิลทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำและพลังงาน และของเสีย เช่นก๊าซเรือนกระจก และการทดแทนวัสดุที่ใช้ในปัจจุบันด้วยวัสดุทางเลือกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น
  • ส่งเสริมแนวคิดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น การใช้พลังงานทดแทน เท่าที่เราจะทำได้
  • ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและวิธีการดำเนินงานเพื่อลดการใช้วัสดุประเภทใช้ครั้งเดียว
  • ให้ความรู้ความเข้าใจกับผู้บริโภคเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
 • การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ
  • ร่วมมือกับหน่วยงานด้านการอนุรักษ์ที่มีความเชี่ยวชาญเพื่อดำเนินโครงการอนุรักษ์ระยะยาวโดยเน้นการอนุรักษ์ช้าง เต่าทะเล และสัตว์ป่าอื่นๆ รวมถึงถิ่นอาศัยของสัตว์เหล่านั้น
  • จัดทำแนวทางการวัดผลการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์เพื่อสร้างผลกระทบเชิงบวกที่ยั่งยืน

ยุทธศาสตร์เสริม

ธรรมาภิบาล

ไมเนอร์มีความมุ่งมั่นในการกำกับดูแลกิจการที่ดีและส่งเสริมวัฒนธรรมในการดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบเพราะเราตระหนักดีว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบเป็นปัจจัยสำคัญในการบรรลุเป้าหมายการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาวและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้เสีย เราสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งในการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบทั่วทั้งองค์กรตั้งแต่ คณะกรรมการบริษัทจนถึงพนักงานในทุกระดับและกับมีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องซึ่งรวมถึงคู่ค้า ผู้ถือหุ้น และกลุ่มที่มีความเปราะบางในชุมชน ไมเนอร์ให้ความเคารพสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียของเราและมีกลไกการร้องทุกข์ที่มีประสิทธิผลซึ่งผู้มีส่วนได้เสียสามารถรายงานสถานการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ได้

เป้าหมายด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน:

 • ไมเนอร์ได้คะแนนการกำกับดูแลกิจการที่ดีระดับ ‘ดีเลิศ’ จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในรายงานการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย
 • 100% ของพนักงานผ่านการอบรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและระเบียบปฏิบัติของบริษัท

แนวทางการดำเนินงาน:

 • ดูแลโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ดีตั้งแต่ระดับคณะกรรมการจนถึงระดับปฏิบัติการ
 • ส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีทั้งภายในองค์กรและกับผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องโดยการใช้ระเบียบปฏิบัติของบริษัท ระเบียบปฏิบัติสำหรับคู่ค้า การตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชน อย่างรอบด้าน การบริหารความเสี่ยง ที่มีประสิทธิภาพ ฯลฯ และการสร้างความเข้าใจและรับทราบโดยผ่านการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง
การสร้างคุณค่าร่วม

ไมเนอร์ตระหนักดีว่าความสามารถในการแข่งขัน ของบริษัทและความอยู่ดีมีสุขของชุมชน รวมถึง ความอุดมสมบูรณ์ของสิ่งแวดล้อมมีความเกี่ยวเนื่องกันและไม่สามารถแยกออกจากกันได้ การสร้างวัฒนธรรมเพื่อปลูกฝังแนวคิด “การสร้างคุณค่าร่วม” ในการดำเนินงานของเราโดยสร้างความตระหนักถึงความเชื่อมโยงระหว่างความก้าวหน้าทางสังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ จึงเป็นพลังขับเคลื่อนให้ไมเนอร์สามารถสร้างการเติบโตที่ยั่งยืนได้อย่างแท้จริง

แนวทางการดำเนินงาน:

 • ให้ความรู้: การฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน การแบ่งปันประสบการณ์จากการดำเนินการที่เป็นเลิศ การสร้างเครือข่ายกับผู้เชี่ยวชาญทั้งภายในและภายนอกองค์กร
 • ปลูกฝัง: ขยายผลจากการอบรมสู่การปฏิบัติจริง การวัดผลและพัฒนากระบวนการที่ยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง สนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืนในหน่วยงานต่างๆโดยใช้ข้อมูลจากการประเมินเป็นแนวทางปฏิบัติ
 • ส่งเสริม: แบ่งปันเรื่องราวของความสำเร็จ ขยายโครงการที่สำเร็จไปในหน่วยงานอื่นๆ ส่งเสริมให้การพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานขององค์กรโดยการจัดประกวดรางวัลและการเผยแพร่เรื่องราวความสำเร็จ และเปิดเผยผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนอย่างโปร่งใสและสอดคล้องกับแนวทางการรายงานระดับสากล