บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

* บริษัทงดจัดของว่างไว้รับรองผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมและงดการแจกของที่ระลึก *

ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
เอกสารแนบ 1: รายงานประจำปี 2562 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)* (เอกสารประกอบ วาระที่ 1 และวาระที่ 2)
เอกสารแนบ 2: แบบลงทะเบียน
เอกสารแนบ 3: ข้อมูลของบุคคลผู้ได้รับเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ (เอกสารประกอบ วาระที่ 4)
เอกสารแนบ 4: นิยามกรรมการอิสระ (เอกสารประกอบ วาระที่ 4)
เอกสารแนบ 5: ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 (เอกสารประกอบ วาระที่ 5)
เอกสารแนบ 6: ประวัติผู้สอบบัญชี (เอกสารประกอบ วาระที่ 6)
เอกสารแนบ 7: แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (เอกสารประกอบ วาระที่ 7, 9, 10)
เอกสารแนบ 8: รายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 7 (MINT-W7) (เอกสารประกอบ วาระที่ 7, 9, 10)
เอกสารแนบ 9: รายละเอียดการออกและเสนอขายหุ้นกู้และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ (เอกสารประกอบ วาระที่ 12)
เอกสารแนบ 10: หนังสือมอบฉันทะและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะ
เอกสารแนบ 11: ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
เอกสารแนบ 12: คำชี้แจง การลงทะเบียน วิธีมอบฉันทะ การแสดงเอกสารเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
เอกสารแนบ 13: การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดเอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 27/2563 และรายงานประจำปี 2562
เอกสารแนบ 14: สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 26/2562
เอกสารแนบ 15: แผนที่แสดงสถานที่ประชุม
มาตรการและแนวปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 27/2563 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิท 19