บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
เอกสารแนบ 1 : รายงานประจำปี 2563 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)* (เอกสารประกอบ วาระที่ 1 และวาระที่ 2)
เอกสารแนบ 2 : แบบลงทะเบียน
เอกสารแนบ 3 : ข้อมูลของบุคคลผู้ได้รับเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ (เอกสารประกอบ วาระที่ 4)
เอกสารแนบ 4 : นิยามกรรมการอิสระ (เอกสารประกอบ วาระที่ 4)
เอกสารแนบ 5 : ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 (เอกสารประกอบ วาระที่ 5)
เอกสารแนบ 6 : ประวัติผู้สอบบัญชี (เอกสารประกอบ วาระที่ 6)
เอกสารแนบ 7 : แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (เอกสารประกอบ วาระที่ 9, 10)
เอกสารแนบ 8 : รายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 8 (MINT-W8) (เอกสารประกอบ วาระที่ 7, 9, 10)
เอกสารแนบ 9 : รายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 9 (MINT-W9) (เอกสารประกอบ วาระที่ 7, 9, 10)
เอกสารแนบ 10 : หนังสือมอบฉันทะและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะ
เอกสารแนบ 11 : ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
เอกสารแนบ 12 : คำชี้แจง การลงทะเบียน วิธีมอบฉันทะ การแสดงเอกสารเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และคำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
เอกสารแนบ 13 : การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดเอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 28/2564 และรายงานประจำปี 2563
เอกสารแนบ 14 : สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 27/2563
เอกสารแนบ 15 : แผนที่แสดงสถานที่ประชุม
เอกสารแนบ 16 : มาตรการป้องกันและแนวทางปฏิบัติสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19