บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

* บริษัทได้จัดของว่างและเครื่องดื่มไว้รับรองผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น และงดการแจกของที่ระลึก *

ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
เอกสารแนบ 1: รายงานประจำปี 2561 (เอกสารประกอบ วาระที่ 2 และวาระที่ 3)
เอกสารแนบ 2: สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 (เอกสารประกอบ วาระที่ 1)
เอกสารแนบ 3: สรุปสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 6 (MINT-W6) (เอกสารประกอบ วาระที่ 5)
เอกสารแนบ 4: แบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) (เอกสารประกอบ วาระที่ 6 และวาระที่ 8)
เอกสารแนบ 5: ข้อมูลของบุคคลผู้ได้รับเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ (เอกสารประกอบ วาระที่ 9)
เอกสารแนบ 6: นิยามกรรมการอิสระ (เอกสารประกอบ วาระที่ 9)
เอกสารแนบ 7: ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 (เอกสารประกอบ วาระที่ 10)
เอกสารแนบ 8: ประวัติผู้สอบบัญชี (เอกสารประกอบ วาระที่ 11)
เอกสารแนบ 9: หนังสือมอบฉันทะและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะ
เอกสารแนบ 10: ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
เอกสารแนบ 11: คำชี้แจง การลงทะเบียน วิธีมอบฉันทะ การแสดงเอกสารเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
เอกสารแนบ 12: การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2561
เอกสารแนบ 13: แผนที่แสดงสถานที่ประชุม